fredag 20 januari 2017

Inte en spänn ...


föreslår Transportstyrelsen i den kommande tioårsplanen för investeringar i järnvägar hamnar i Kalmar län! Det är klart jag är upprörd, det är katastrof.

Vad ska man med en landsbygdskommitté till om man två veckor efter deras rapport som bl a efterlyser rättvisare infrastruktursatsningar mellan storstad och landsbygd lägger förslag som är tvärt emot. Kommittén har haft kommunalrådet Johan Persson (s) från Kalmar som ordförande och det var kanske den ynnest som Kalmar län fick, att leda en utredning, men inga pengar.

Så här har kommittén skrivit

- Vi kan inte acceptera att befolkningen i landsbygderna upplever att samhället överger dem och att det sker en fortsatt tudelning av Sverige. Vi behöver en sammanhållen politik för att ta tillvara de resurser som finns i landsbygderna och säkerställa att det är möjligt att arbeta, bo och leva i hela landet, fortsätter kommitténs ordförande Johan Persson.

Människor som verkar och bor i landsbygderna bidrar till vårt gemensamma samhällsbygge och har rätt till goda levnadsvillkor. Vår mest grundläggande utgångspunkt är att landsbygderna ska ges samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av vårt land och ge dem som arbetar och bor i landsbygderna likvärdiga förutsättningar till ett gott liv

I vårt arbete med att utforma en sammanhållen politik för landsbygdernas utveckling har vi utgått från tre övergripande perspektiv:

 • Likvärdiga förutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och leva i landsbygderna.
 • Öka landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning på ett långsiktigt hållbart sätt.
 • Öka landsbygdernas möjligheter att bidra till en positiv utveckling av samhällsekonomin.

Behovet av investeringar inom samtliga transportslag överstiger i dag de ekonomiska ramarna. För de investeringar som ändå görs genomförs sällan kalkyler av investeringens regionala konsekvenser, trots att samma transportinvestering kan ha helt olika effekter beroende på var den genomförs.

Mål

Kommittén har formulerat två mål för detta område:

Hela landet drar nytta av digitaliseringens möjligheter.

En infrastruktur som säkerställer person- och godstransporter till medborgarna och näringslivet i landsbygderna.

Nu måste Regering och Riksdag ge de statliga verken raka och bestämda direktiv och också se till att de är finansierade och genomförs.

fredag 13 januari 2017

KS, utbildning och positiv arbetsmarknad


I tisdags hade kommunstyrelsen (KS) sitt första sammanträde för året. En viktig genomgång och rapportering från utvecklingsavdelningen inledde sammanträdet. Inom avdelningen som leds av Patrik Kinnbom finns näringslivsenhet, kulturenheten och fritidsenheten. Kultur och fritidsenheten kom in i KS ansvarsområde från 2016-02-01. Från näringslivsutveckling rapporterades om pågående arbetet inom av Tillväxtverket delfinansierat projekt social lokal utvecklings strategi, arbetet med företagsbesök och investeringsprojekt fiber på södra industriområdet och industriområde Ceos.

Kulturenheten rapporterade om bland annat biblioteksverksamheten samt fritidsenheten om pågående aktiviteter inom mötesplats Fabriken och kulturskolan. En rapport om barnkonventionsarbetet lämnades också.

Kommunstyrelsen behandlade sedan ärenden som motion om utveckling av dansen som delvis föreslås bifallas, motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi som föreslås avslås då det avser genomfartsvägen där Trafikverket ansvarar, motion om gång- cykelväg i Frödinge som föreslås bifallas. Ett medborgarförslag om utökad gatubelysning vid Brunnsparken i Södra Vi föreslås också bifallas.

 

På onsdagen deltog jag i en lärorik utbildning om effektivisering av ärendehantering i kommunen för politiker och tjänstemän. Frågor om roller, ansvar, beslutsförhet, uppföljning med mera behandlades. Några viktiga statement tycker jag var:

 • Det räcker inte med att få vetskap och upplysning om förhållanden utan det måste också tas konsekvenser och ageras.
 • De förtroendevaldas huvuduppgift är VAD som, och tjänstemännens är HUR det, ska ske i kommunen. Framgång kommer ur tillit, respekt och samsyn. Uppdraget är att bygga med framsynthet inte rasera eller agera trångsynt.
 • Den politiska processen handlar nästan enbart om att prioritera mellan olika önskemål, behov och krav. Utifrån lag och förordning sker sedan prioritering med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade nämnds- och övergripande mål samt det allra viktigast styrdokumentet den fastlagda budgeten. Avvägning och helhetssyn är ett måste.
 • De kommunala bolagen är en del i kommunen som har sin roll utifrån fullmäktiges fastställda mål, kommunens ekonomiska förutsättning och de direktiv och gemensamma styrdokument fullmäktige fastlagt.   

 

Veckan har just avslutats med en information och prognos om arbetsmarknaden i kommunen för 2017. En positiv bild med förväntat fler jobb både inom industri och offentlig sektor. Dock med utmaningar om att finna rätt utbildad och i övrigt lämpad arbetskraft till jobben. Arbetsförmedlingen har ett bra arbetssätt i samverkan med kommun och näringsliv som är positivt.

 

lördag 7 januari 2017

En kort vecka men ändå händelserik


Måndag möte med samhällsbyggnadsavdelningen där frågor om pågående detaljplaner, bostadsbyggande, mark och fastighetsfrågor togs upp. Det är en hel del på gång i Vimmerby men mycket tar behövlig tid.

Onsdag möte om vårt internationella samarbete med staden Mukono i Uganda. Kommunen får statliga pengar genom SIDA för medverkan i demokrati-uppbyggnad. Även deltagare från länsbiblioteket i Kalmar och Kinda kommun medverkade och berättade om sina pågående projekt i Uganda och Kenya.

I onsdags presenterades landsbygdskommitténs slutbetänkande om en sammanhållen landsbygdsutveckling. Av det jag tagit del av ser jag att många förslag riktas mot norrländska glesbygdskommuner och större regionstäder som kan bli föremål för utlokalisering. Jag ser hellre att man försöker behålla den statliga samhällsservice som arbetsförmedling, försäkringskassa och många andra funktioner som hela tiden försvinner från landsbygden. En av de mest centrala områdena är infrastruktur och här anges ambitioner utan några medel. Det är bra att hela Sverige ska digitaliseras, men börja med att stoppa Telia från att riva de befintliga kopparnäten innan det nya är på plasts. Se till att vi får tillbaka ett postväsende som går att lita på och framförallt måste det finnas förutsättningar att effektivt transportera människor och gods på vägar och järnvägar också i norra Kalmar län.

fredag 30 december 2016

Gott Nytt 2017


                                              

Jag ser fram mot 2017 som ett utvecklande och positivt år för Vimmerby, för hela Vimmerby med alla kommundelar och alla medborgare.

Det är min första ambition. Vi ska se Vimmerby kommun som en helhet där alla ska ha samma chans, men också möjlighet att själv få välja sitt liv. Kanske att bo på landet med alla dess fördelar eller att bo i en tätort med mer närhet till samhällsservice.

Men vi ska också bli mycket bättre på att lyssna in varandra, förstå varandras olika situation och ha respekt för olika beslut som måste fattas och inte alltid går min väg. En fungerande dialog måste bygga på insikt och viljan att se både för- och nackdelar. Att bara tycka, ha för dagen populära åsikter utan att behöva ta ansvar, leder inte framåt. Det blir bakåtsträvande om ”allt ska vara som förr”. Hade alla gjort precis som förr hade vi fortfarande varit kvar på stenåldern !

Vimmerbys ledord, Mod Ansvar Fantasi, är klokt framåtsträvande.

Vi behöver fortsatt jobba för en bra och sund ekonomi. Vi måste våga mer förändring av strukturer, göra kloka investeringar, betala tillbaka på våra stora lån. Jag hoppas också att vi snart inte har länets högsta kommunalskatt, inte genom att andra kommer i fatt oss utan genom att vi kan hushålla bättre i kommunen så medborgarna själva får behålla mer.

Återstående utmaningar som vi nu tar tag i är ordning och reda med Vimmerby Fiber, fler bostäder för om- och inflyttning, stärkt integrationsarbete tillsammans med föreningslivet och fortsatt kämpa för bättre vägar och järnvägar i vårt område.

Det finns många andra angelägna områden för kommunen som vi cirka 70 politiker och 1300 fantastiska medarbetare har att hantera för alla er medborgares bästa. Och vi vill alla göra vårt bästa så jag ser fram mot ett gott nytt år tillsammans med er alla.

 

fredag 23 december 2016

Näs, skola och kost


                                                

På måndagens kommunfullmäktigemöte rapporterade jag om hur utvecklingen av Näs går framåt. Sedan snart ett år ha vi haft överläggningar mellan kommunen, stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, och Astrid Lindgrens Värld. Den 27 juni beslutade kommunfullmäktige att ingå en avsiktsförklaring om att huvudansvaret av Näs övergår från kommunen till Astrid Lindgrens familj genom Astrid Lindgrens Värld. Under hösten har överläggningarna fortsatt med framtagande av nya detaljplaner och preciserande av avsiktsförklaringen i avtal. Målsättningen var att detta skulle vara avslutat till årsskiftet 2016/2017. Vi har fortsatt några punkter att klar ut så det troliga är nu att avtalen kommer att föras till kommunfullmäktige den 27 februari och att tillträden sker den 1 april 2017. Fullmäktige tog också beslut om att Vimmerby kommun förvaltnings AB får överföra de för 2017 överenskomna 3 mnkr i tillskott till dotterbolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB som driver all verksamhet på Näs, redan 2016. I ett möte med landstingets kulturnämnds presidie senare denna vecka bekräftades att Vimmerby genom kommun kan få ett årligt ekonomiskt stöd om 400 kkr för att utveckla en regional litterär nod på Näs utifrån Astrid Lindgrens författarskap.

Kommunfullmäktige antog efter omröstning avsiktsförklaringen att bygga en ny skola i stället för att renovera och lappa på nuvarande byggnad Astrid Lindgren skolan. Att bygga en ny modern skola utifrån dagens och morgondagens pedagogiska krav är naturligtvis mycket bättre än att hålla kvar undervisning i gamla lokaler. Vi får också möjlighet att placera skolan där vi ser att barnen kommer att bo, att skapa en flexibel byggnad som kan användas för flera ändamål och vi kan tillskapa en attraktiv stor tomt där skolan ligger idag i ett centrumnära läge.

Vi har i veckan också fått redovisad den kostutredning vi beställt. Ett verkligt bra underlag för fortsatt utveckling av vår kostverksamhet. Jag vill lyfta fram några aspekter som blir viktiga för oss i politiken. Först behöver vi en policy för vår kostverksamhet, vi behöver uttala hur vi vill ha kosten och lyfta fram olika inriktningar. Kosten måste också få en högre status och måste ses i ett större sammanhang där måltiden är en fråga också för social samvaro och pedagogik. Våra olika tillagningssätt måste balanseras bättre och en större gemensam syn där alla engagerar sig i den goda måltiden. Vi har alldeles för många kök i kommunen med många små enheter. Utredaren pekar ut små skolor och förskolor som exempel. Det finns ett stort behov av investeringar i Frödinge, Södra Vi och Storebro skolor. Rapporten kommer att behandlas politiskt i januari.

Avslutningsvis vill jag tillönska alla en Gud Jul och ett Gott Nytt år.

fredag 16 december 2016

Medborgarattityd och ny skola.


                                                

I veckan presenterade SCB den medborgarundersökning man gjort i Vimmerby kommun. Hela undersökningen och enkäten som skickades ut finns att läsa på www.vimmerby.se. Enkäten skickades till 1200 boende i Vimmerby kommun i åldrarna 18 – 84 år och 48% besvarade enkäten.

Enkäten är indelad i tre olika delar med varsitt helhetsbetyg. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Helhetsbetyget för Nöjd Region index, med frågor om kommunen som plats att bo och leva på, hamnade på 48. Godkänt men inte mer. Frågorna handlar om tillgång till; bra boende, universitetsutbildning, kommunikationer, butiker, fritidsaktiviteter och trygghet. Vimmerby har ett geografiskt läge med begränsat utbud som är svårt att påverka.  

Helhetsbetyget för Nöjd Medborgar index, med frågor om kommunens olika verksamheter, hamnade på 43. Frågorna här är utformade ”vad tror eller tycker du om…”. Det känns konstigt med sådana frågor som utgår från tyckande mer än erfarenhet. I de enkäter som vi själva gör riktade till de som nyttjar eller kommer i kontakt med kommunen får vi betydligt bättre betyg än denna enkät.

Helhetsbetyget för Nöjd Inflytande index, med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala verksamheter och beslut, hamnade på låga 29 som är samma svaga index som vid senaste mätningen 2013. Här måste vi bli mycket bättre och även om jag upplever en bättre dialog och stämning i politiken liksom i medborgardialogen så finns mycket kvar att göra. Tråkigt att oppositionsrådet anser att detta är majoritetens problem när frågorna är allmänt hållna och avser ”kommunens politiker”, alla utan undantag. Hur ska förtroendet förbättras när man inte ser sitt eget ansvar?

Majoriteten vill bygga en ny skola i Vimmerby.

1957 började rymdkapplöpningen med Sovjetiska farkoster först i rymden. Yrvaket USA togs på sängen och var på efterkälken i flera år. Strax efter den första bemannade rymdfärden gjorts av Jurij Gagarin den 12 april 1961 bestämde sig president John F Kennedy i maj för att det amerikanska rymdprogrammet ska före decenniets slut landsätta en man på månen. Kongressen var emot, omöjligt tyckte många, för dyrt tyckte andra. Men med bestämdhet, mod och övertygelse drev Kennedy och senare Nixon igenom rymdprogrammet som blev en succé. Den 20 juli 1969 satte Neil Armstrong sin fort på månen.

Om Kennedy givit vika eller om nejsägarna varit i majoritet eller om det blivit folkomröstning om månfärden? Kanske hade då ännu ingen varit på månen och alla de tekniska landvinningar inte minst inom data kanske aldrig blivit av.

Jag tror på framtiden och att det krävs både mod och ansvar för att gå in i den. Vimmerby behöver en ny skola.

 

fredag 9 december 2016

Teknikcollege - Ekonomi - KSO rollen


I måndags högtidlighölls Teknikcollege Östra Småland 5 år och att vi certifierats för ytterligare 5 år. Firandet hölls i Oskarshamn och är en samverkan mellan gymnasierna i Vimmerby, Hultsfred, Mönsterås och Oskarshamn. För att utbildningar ska få status Teknikcollege ska 10 olika kriterier vara uppfyllda såsom utrustning och samverkan med industrin. Syftet är att öka utbudet teknikinriktade utbildningar på gymnasienivå anpassade för industrin. Medverkande vid firandet var Hans Linnér VD Ljunghälls AB. Det bjöds på en särskilt komponerad Teknikcollege kaka.

 

Tisdag kommunstyrelsesammanträde med 32 ärenden på dagordningen. Flera av dem har rapporterats i lokal media men jag vill särskilt framhålla att ekonomiuppföljningen för oktober 2016 pekar mot ett överskott om närmare 20 mnkr för detta år. En bra siffra som uppfyller våra uppsatta mål. Men det krävs att vi kan hålla den här nivån även kommande år för återfå en god ekonomi.

 

Befolkningsstatistik per 1 november har just redovisats och kommunen ökar med över 200 personer. Det är glädjande men ger inte de 10 mnkr extra till kommunkassan som det verkar i artiklar, även av mina uttalanden, i media. Samtidigt som vi får denna positiva effekt av fler innevånare så sjunker skattekraften genom den stora immigrationen i hela landet så att rikets totala skatteinkomst per innevånare minskar. Vimmerby kommun får därför netto inte alls så stort tillskott som jag uttalat till media. Det blir positiv effekt men det är så många faktorer som inverkar i utjämningssystemen mellan kommunerna och staten att det inte går att förutse utfallet.

 

Idag har jag deltagit i en nätverksträff med kommunstyrelseordförande (KSO) kollegor i Östergötland där forskaren och docent Urban Strandberg från Förvaltningshögskolan i Göteborg presenterade resultat ur sin avhandling om KSO rollen. Intressant och lärorikt där jag bland annat tog med mig.

 • En svårighet att hantera är att tyckande får allt mer utrymme över kunskap.
 • I grunden är det leveransen som räknas, inte hur den kommit till.
 • Återför medborgardialogen in i partierna, ”runda” inte politiken.
 • Man måste orka fatta svåra beslut för att få demokratisk legitimitet.
 • Enligt lag ska kommunen tillvarata allmänintresset och det sammanfattas med att ha helhetssyn och långsiktighet.