onsdag 24 maj 2017

Ute och cyklar


har jag just varit när jag som första trafikant cyklade in på Kyrkogårdsgatan från Sevedegatan mot Storgatan. Som kan läsas på vår hemsida och i ortens tidningar är detta ett steg i att förenkla trafiklösningarna i Vimmerby stad till glädje för boende, handel och besökare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning ställde sig enigt bakom det förslag till ekonomiska ramar för de viktiga verksamheterna skola, omsorg och kommunledning som majoriteten presenterade veckan innan. Det är viktigt och en stark signal för det kommande detaljbudgetarbetet att kommunens stora partier står bakom en ansvarsfull och välfärdssyftande politik. Trots att önskemålen var långt större än budgetberedningen förmår medge, är ändå beslutsamheten stor i förvaltningar och nämnder att lägga budgetar inom ramar. Men jag vill ändå säga att det kommer att innebära både kännbara och märkbara förändringar inom många områden.

Fiber i Vimmerby går nu in i ett nytt skede när gamla Vimmerby fiber har slutredovisats för kommunstyrelsen och Vimmerby Energi och Miljö AB tar över och förstärker med bemanning servicen mot allmänhet och näringsliv. Det är också mycket positivt att fiberbyalaget Anen-Yxern beviljats ett investeringsstöd för att nå ca 400 användare i delarna Locknevi, stor del av Frödinge socken. Sedan tidigare har föreningen Sevede norra fått ta över kommunens beviljade bidrag för fiberinvestering i detta område. Investeringarna kommer helt att ske av privat aktör utan någon som helst kommunal inblandning.

fredag 19 maj 2017

Verdens Gang


heter Norges största dagstidning. I torsdags var det Norges nationaldag som traditionsenligt firades stort runt om i Norge.

I Vimmerby firar vi Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag den 6 juni i Källängsparken. Nationaldagstalet hålls av Ylva Sandström vilket glädjer mig. Ylva gör ett jättestort arbete för våra nyanlända inom utbildning i svenska. Två ungdomar, Alba Qmega och Chelsea Chepkosgei kommer också att tala. Flaggor och fanor kommer att utdelas. Välkomna fira i Källängsparken.

I måndags träffade jag företagare och företagarorganisationer och informerades om deras olika möjligheter och oro. De flesta vittnar om en god konjunktur och fyllda orderböcker men alla märker av svårigheten att rekrytera, allt från bilverkstadsmekaniker till maskinoperatörer. Naturligtvis önskar man fler utbildningserbjudanden inom yrkesinriktade program. Här fick länet en riktigt usel tilldelning tidigare i år när bara ett YH program gavs statligt stöd. Dessutom är sökfrekvensen till dessa utbildningar så låg att flera kommuner överväger att lägga ner industriprogram, blad annat i Vimmerby. En resurs som måste inventeras bättre är alla nyanlända som kanske har goda möjligheter ta jobb i industrin.

På tal om länet så träffades kommunalråd och landstings- samt regionledning i veckan och diskuterade prioritering av länsanslaget om drygt 900 miljoner till infrastruktur under 10 år framöver. Alldeles för små summor och storstadsregionerna är återigen vinnare. Inom Vimmerby kommun finns avfart Krönsmon/Astrid Lindgrens värld med i prioriteringarna men också andra objekt som 2+1 väg Målilla-Hultsfred gynnar Vimmerby. Många vill lyfta fram investeringar i cykelvägar vilket jag är tveksam till i vårt avståndslånga län. Hur stärker cyklande våra arbetsmarknader och regionförstoring?

Jag har i mail välkomnat Thomas Carlzon som ny landshövding i Kalmar län med följande trevliga svar:

Tusen tack!

Jag vill gärna träffa dig och kommer att planera in en rundtur till samtliga kommuner i Kalmar län. Jag återkommer med förslag på datum

Bästa hälsningar

Thomas Carlzon

Landshövding Kalmar län från 1 juni 2017

fredag 12 maj 2017

Hur blir vi ännu mer attraktiva


var temat för eftermiddagen i går torsdag då ett trettiotal aktörer inom besöksnäringen från Hultsfred, Eksjö och Vimmerby kommuner var samlade till föredrag och workshop på temat. Mycket givande eftermiddag med verklighetsbilder från synnerligen udda och unika besöksmål som just genom sin unikitet i vardagen blivit attraktiva besöksmål. Det den inhemska befolkningen ser som negativt blir för besökaren en speciell upplevelse. Intressanta tankar kring alla våra naturmöjligheter med tex stora gamla träd, skogar sjöar och för många vild och trollsk natur. Bara att beskåda en stjärnhimmel på en tyst plats är unikt för mer än halva jordens befolkning som lever i städer. Den hotande och pågående urbaniseringen ger en möjlighet att allt mer kunna visa upp en vacker och fri natur där människor en gång bott.

På måndag har jag två viktiga möten. Det första är en dialog om företagande i länet på inbjudan av LRF, Företagarna och Svenskt Näringsliv. Vi vet alla att näringslivet är ryggraden och förutsättningen för samhällets utveckling och motorn för att skapa välstånd.

Det andra är en diskussion som Regionförbundet bjudit in till om resursfördelningen inom länet i den regionala transportplanen 2018-2029. En oerhört viktig dialog där resurserna måste allokeras så att vi får ut bästa länsnytta och där många gånger satsningar bör ske utanför vår kommun. Exempelvis är Stångådalsbanan utomordentligt viktig för vår framtida utveckling men också möjligheten att nå regioncentra som Jönköping och Växjö eller internationella noder som Skavsta/Nyköping och Kastrup/Köpenhamn. I det kommunala perspektivet, men som också gynnar länets utveckling, är avfart industriområde Krönsmon och Astrid Lindgrens värld en viktig prioritering.

 

lördag 6 maj 2017

Hållbar Regional utveckling


var temat för den kurs jag var på i Stockholm fredag 5 maj. Arrangörer var Tillväxtverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Statistiska Centralbyrån (SCB). En mycket intressant och givande utbildning med aktuella forskarresultat från Göteborgs och Linköpings Universitet och Jönköpings Business School. Även analytikern Enrique Garcilazo från OECD som gjort ett antal studier på svenska Regioner medverkade.

Bland de resultat som påvisades har jag valt ut några:

Ett långsiktigt välmående samhälle bygger på samverkansfaktorer som förstärker varandra inom besläktade näringar, tex gjuterier i vårt område. Intressegemenskap bland medborgarna är en annan styrkefaktor, tex ett starkt föreningsliv och intresse för miljö och hållbarhet.

Urbaniseringen ger så kraftfulla ”stordriftsfördelar” i kompetensförsörjning och möjligheter till specialisering att den med säkerhet kommer att fortsätta. Även mindre regioner och kommuner måste utvecklas i urbaniserad form för att klara konkurrensen från de större städerna, Det måste växa fram en bättre förståelse och acceptans för denna kraft. Risken är annars att man hamnar i stagnation och bakvatten, ”ingen vill flytta eller etablera sig i en sådan region. Undantag är besöksnäringen där resemålet inte kan flyttas.

Kommunikationer och infrastruktur hjälper de avlägsnare regionerna, men kan inte motverka urbaniseringen. Som exempel nämndes universitet och specialistvård som kräver kluster av experter och hög kompetens. Det räcker inte med en professor eller en superdoktor i en region. Handel är en viktig drivkraft för välgång.

Stad och land – hand i hand. Stödpolitik kan inte rekommenderas, de som bidrar blir missnöjda och uppgivna, de som tar emot avtrubbas i sin drivkraft att bli vinnare. Identifiera regionens unikiteter, se visionärt och långsiktigt, våga fatta ibland obehagliga beslut som gynnar långsiktigheten var rekommendationer från OECD.

 

fredag 21 april 2017

Kylslaget


Efter en kall och kylslagen påsk med snöfall har också denna vecka varit kylig med kalla nätter och blåst. Även arbetet med budget 2018 som vi nu är inne i kommer att kräva kyla och stora utmaningar från oss politiker och tjänstemän. I förra veckan ägnade vi två dagar till genomgång av förväntad utveckling av den kommunala servicen inom våra nämndsområden. Det kommer att krävas större ekonomiska tillskott än vi har utrymme för med nuvarande verksamhet och väntade förutsättningar i vår kommunala ekonomi. Vi behöver helt enkelt hitta effektiviseringar och fasa ut sådant som har lägst prioritet. Alternativet är höjda taxor och avgifter. Höjd kommunalskatt, när vi redan har länets högsta, är inte rimligt och lagen kräver att vi till hösten antar en budget som visar överskott.

Det är ett viktigt pussel vi har att lägga nu under kommande veckor för att ge de bästa förutsättningarna för våra verksamheter att ge den samhällsservice vi vill och som alla har rätt att förvänta sig, men som alla kanske inte blir helt nöjda med.

Det finns också många andra viljor och intressen om vägförbättringar, bredbandsutbyggnad, idrottsanläggningar, kommunikationer med mera som ska hanteras. Vi kommer att göra vårt bästa men sannolikt måste mycket vänta.

I veckan har vi också fått veta att det finns intressenter som gärna vill bygga bostäder i Vimmerby vilket välkomnas. Kommunens grupp som ser över våra tillgängliga byggbara tomter och gällande detaljplaner tar sig an uppgiften.

 

lördag 8 april 2017

Vecka 714

Den tragiska händelsen på fredagseftermiddagen i Stockholm kommenteras i särskilt inlägg.


Förra veckan avslutades med att Näs överlämnades till Astrid Lindgrens värld för få ny energi och fortsatt tillsammans med Vimmerby kommun utvecklas som ett kulturcentrum för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Min förhoppning är att vi tillsammans med landstinget kan etablera ett litterärt centrum i Vimmerby med lokalisering till Näs. Landstingets kulturnämnd har redan visat stort och positivt intresse för detta genom att utse Näs till en av länets kulturinstitutioner.

På tisdagen sammanträdde kommunstyrelsen och förutom behandling av kommunens bokslut för 2016 också samtalade med ungdomar som gav oss fyra viktiga områden man vill vi fördjupar oss i.

Först vill jag gratulera kommunens medborgare till att medverkat till ett starkt år 2016. Visst har det varit uppoffringar inom flera verksamheter men också flera glädjeämnen som inflyttning, företags-investeringar och ökad gemenskap. Men vi har fortsatt stora utmaningar i ökande önskemål om kommunal samhällsservice och stärkt infrastruktur.

Våra ungdomar skickade med som angeläget till oss i kommunen att återinföra PRAO (praktisk yrkesorientering), förse varje elev med en egen dator, renovera idrottshallen vid Vimarskolan och se till att fler bostäder byggs. Alla angelägna frågor som vi i politiken ska göra vårt bästa inom.

Jag och övriga deltagare fick på torsdagens pensionärsråd från omsorgspersonal veta hur vi i kommunen arbetar med att på bästa sätt ta emot personer som varit på sjukhusvård när de ska åter hem, liksom hur vi tar hand om personer och anhöriga vid livets slutskede. Mycket lärorikt och jag fick en stark känsla av trygghet för våra medarbetares kunnande och agerande i dessa situationer.

Under fredagen träffade Helen Nilsson, Erik Paulsson och jag kommunens revisorer för genomgång av 2016 års bokslut och årsredovisning. Vi fick beröm, vilket jag delar med mig till vår ekonomiavdelning, för allt siffermaterial och årets goda resultat, vilket jag delar med mig till alla medarbetare. Dock kan vi, särskilt inom mitt eget ansvarsområde kommunstyrelsen, bli bättre på att i text förklara olika avvikelser och händelser under året.

 

Varför ?


Vi behöver mer omtanke och respekt för varandra. Det är fasansfullt att ett illdåd som skedde i Stockholm i går sker. Jag frågar mig, vad vill man uppnå, vem lyssnar på en sådan handling, varför blev just några av mina medmänniskor drabbade ?

För mig är det obegripligt. Det ger mig bara mer kraft att verka för ett bättre och mer tillåtande samhälle där alla är välkomna och ska behandlas med omtanke och respekt. Jag vet inget bättre medel än dialog i demokratiska former, det är därför jag valt att vara politiskt engagerad.

Vårt samhälle och alla medborgare är värda demokrati.