fredag 9 december 2016

Teknikcollege - Ekonomi - KSO rollen


I måndags högtidlighölls Teknikcollege Östra Småland 5 år och att vi certifierats för ytterligare 5 år. Firandet hölls i Oskarshamn och är en samverkan mellan gymnasierna i Vimmerby, Hultsfred, Mönsterås och Oskarshamn. För att utbildningar ska få status Teknikcollege ska 10 olika kriterier vara uppfyllda såsom utrustning och samverkan med industrin. Syftet är att öka utbudet teknikinriktade utbildningar på gymnasienivå anpassade för industrin. Medverkande vid firandet var Hans Linnér VD Ljunghälls AB. Det bjöds på en särskilt komponerad Teknikcollege kaka.

 

Tisdag kommunstyrelsesammanträde med 32 ärenden på dagordningen. Flera av dem har rapporterats i lokal media men jag vill särskilt framhålla att ekonomiuppföljningen för oktober 2016 pekar mot ett överskott om närmare 20 mnkr för detta år. En bra siffra som uppfyller våra uppsatta mål. Men det krävs att vi kan hålla den här nivån även kommande år för återfå en god ekonomi.

 

Befolkningsstatistik per 1 november har just redovisats och kommunen ökar med över 200 personer. Det är glädjande men ger inte de 10 mnkr extra till kommunkassan som det verkar i artiklar, även av mina uttalanden, i media. Samtidigt som vi får denna positiva effekt av fler innevånare så sjunker skattekraften genom den stora immigrationen i hela landet så att rikets totala skatteinkomst per innevånare minskar. Vimmerby kommun får därför netto inte alls så stort tillskott som jag uttalat till media. Det blir positiv effekt men det är så många faktorer som inverkar i utjämningssystemen mellan kommunerna och staten att det inte går att förutse utfallet.

 

Idag har jag deltagit i en nätverksträff med kommunstyrelseordförande (KSO) kollegor i Östergötland där forskaren och docent Urban Strandberg från Förvaltningshögskolan i Göteborg presenterade resultat ur sin avhandling om KSO rollen. Intressant och lärorikt där jag bland annat tog med mig.

  • En svårighet att hantera är att tyckande får allt mer utrymme över kunskap.
  • I grunden är det leveransen som räknas, inte hur den kommit till.
  • Återför medborgardialogen in i partierna, ”runda” inte politiken.
  • Man måste orka fatta svåra beslut för att få demokratisk legitimitet.
  • Enligt lag ska kommunen tillvarata allmänintresset och det sammanfattas med att ha helhetssyn och långsiktighet.

 

fredag 2 december 2016

Budget 2017 och Diggiloo till Vimmerby


 

Vimmerby kommuns budget för 2017 är antagen. Vi ökar på utgifterna med ca 45 mnkr till 863,6 mnkr och intäkterna beräknas öka med ca 50 mnkr till 880,6 mnkr.

De huvudsakliga utgiftsökningarna är lönekostnader och fastighetskostnader (drift och underhåll). Barn och Utbildning liksom Social och omsorg har vardera fått tillskott om 7 mnkr. På intäktssidan är det befolkningsökning och från Regeringen tillskjutna välfärdspengar 2017 som är de stora förändringarna. Vi budgeterar ett nödvändigt överskott om 17 mnkr.

 

Varför är ett överskott nödvändigt? Jo kommunen behöver satsa på utveckling, ny teknik och samtidigt amortera skulder på stora investeringar. Resultatet skulle behöva vara ännu högre för att åter bli en välbalanserad kommun.

 

Vimmerby och alla Sveriges kommuner har stora utmaningar framför oss. Vi blir allt fler äldre som ska erbjudas en god service och omvårdnad. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och vi måste hänga med i till exempel digitala lösningar, miljö och hållbarhet liksom infrastruktur och kommunikationer. Vårt geografiska läge är problematiskt när staten i första hand gynnar storstäder, universitets och områden med redan hög tillväxt. Mycket kan vi själva påverka men inte vår geografi.

 

Vimmerby är ändå en väldigt gynnad kommun. Jag märker mer och mer den samsyn vi har från olika håll och att vi nu alltmer alla ser framåt för ett gemensamt Vimmerby. Vi måste komma ifrån särintressen och avund. Alla kan inte få allt, men alla kan få något och vi kan göra mycket tillsammans.

 

Ansvar mod och fantasi är kommunenens värdeord. Jag lägger till tillit och tolerans.

 

Diggiloo kommer till Vimmerby i sommar.

Denna sommar fick vi äran att bli huvudort för det aktade och respekterade KAK:s midnattssolsrallyt som också är hos oss åtminstone 2017 och 2018. Idag har vi fått klart att Diggiloo kommer att gästa Vimmerby på sin sommarturné. Det blir ett fantastiskt musik och underhållningsevenemang för hela familjen med Lasse Holm och artister. Se mer på kommunens hemsida och i media.

fredag 25 november 2016

Storregioner och lokal politik


Storregionfrågan är död, basuneras ut i media och av en besviken civilminister Ardalan Shekarabi. Ja på det sätt som Regeringen försökt forcera fram frågan ur ett uppifrånperspektiv är den död. Jag beklagar detta och det skapar stor osäkerhet. Att samordna demokrati och resurser inom många allt mer högspecialiserade områden, inte minst sjukvården, kommer att krävas. Men det kräver förberedelse och planering. Vi ser till exempel hur illa den framhastade omorganisationen av polisen i storregioner fungerat.

 

Vi och alla andra som lever och verkar runt om i Sverige utanför storstadsområdena måste få en bättre behandling av stat och myndigheter. I onsdags deltog jag i en konferens arrangerad av länsstyrelsen om bostäder för alla. Det är alldeles uppenbart att regler och bestämmelser, exempelvis om buller, strandskydd med mera är framtagna ur storstadsperspektiv och direkt motverkar nyttjande av landsbygdens resurser. Ett annat konstaterande är att boende i första hand handlar om tillgänglighet. Tillgänglighet till jobb och samhällsservice, det räcker inte med natur, mysigt och vackert. Visst finns de som har mysfaktorn som prio ett vid val av bostadsort men de är så få att det är inget att bygga en orts framtid på – det finns många vackra platser.

 

Då är jag tillbaka på den oerhört viktiga frågan om infrastruktur. Vi måste kunna vara ett med en eller flera större centra där de attraktiva utbuden finns med jobb och samhällsservice, kultur och nöje. Smärtgränsen går vid 45 minuter enkel resa oavsett transportslag eller avstånd. Med bra infrastruktur skulle vi kunna nå fyra residensstäder med ca 450 000 invånare och en region med ca 600 000 invånare. En annan i särklass angelägen infrastruktur är fiber.

Det finns så mycket att vinna med relativt små medel om bara viljan och insikten finns, vi kan göra mycket själva men vi måste också ha vänner i vår omvärld.

 

 

 

torsdag 17 november 2016

Viljan finns


I går kom beskedet om stora varsel vid OKG i grannkommunen Oskarshamn. Det är beklagligt att detta sker och kan komma att påverka arbetsmarknaden även i Vimmerby. Nu kommer avgång från anställningar att ske successivt men det kommer ändå att påverka många familjer på ett negativt sätt.

 

Tillväxtverket har haft erfarenhetsutbyte mellan deltagande kommuner i programmet stärkt lokal utveckling där Vimmerby deltar, och jag har haft möjlighet träffa några av representanterna från andra kommuner. Det är ingen tvekan om att man dels tycker Vimmerbys gemensamma uppslutning i projektet med 17 personer från olika delar (geografiskt, näringar, föreningar, politik osv) i kommunen deltar och dels att det finns så mycket att ta vara på och förädla i kommunen, är imponerande.

 

Jag är glad över att mötet om Yxerns framtid blev konstruktivt och att det nu äntligen finns en vilja från alla parter att komma till rätta med den bedrövliga regleringen.

 

Tillsammans med andra möten och kontakter jag haft under veckan ser jag många positiva tecken för framtiden i hela Vimmerby kommun och det finns ett stort engagemang att föra Vimmerby framåt.

torsdag 10 november 2016

Viktigt framtidsmöte i KS


Veckans kommunstyrelsesammanträde har mycket handlat om framtidssatsningar. Inledningsvis diskuterade vi de många stora investeringsprojekt som är angelägna och kommer att betyda högre medborgarnytta tillsammans med resurseffektivare utförande. Det är dock knepigt att med en begränsad egen plånbok och redan högt belånad kunna genomföra projekten. Därför blir prioritering ett att se vilka objekt såsom byggnation av fastigheter som kan göras av andra. Detta kräver dock att det finns byggklara tomter på bra lägen. Därför har det inletts överläggningar med kyrkan om markförvärv norr ut, utmed Krönvägen.

 

Det är också viktigt att kunna erbjuda näringslivet utveckling genom industrimark och infrastruktur. Industrimark finns att tillgå på Krönsmon, men också i Gullringen och Storebro. Men vi saknar infrastruktur på Krönsmon, gator, vägar, belysning, el, fiber med mera ska till för sådär 15 mnkr. Så snart vi har en industrietablering klar kommer denna byggnation att genomföras, annat får vänta. En avfart från rv 23/34 till industriområdet måste också byggas. En kortsiktig lösning kostar runt 5 mnkr och en långsiktig planfri infart som Trafikverket kräver kostar kanske fem gånger så mycket.

 

Andra viktiga beslut var att föreslå kommunfullmäktige

  • Att ansluta kommunen till ett säkert och digitaliserat med många andra kommuner gemensamt arkivsystem. Vimmerby får nu ett kontor i regionen med kanske tre anställda.
  • Att inrätta en samverkansfond där föreningslivet för särskilda projekt kommer att kunna söka medel.
  • Att upprusta plenisalen med hjälpmedel för hörselnedsatta och även förbättrad teknik för ledamöterna.
  •  Att till räddningstjänsten investera i en losstagningsutrustning för att kunna komma in i dagens fordon i nya material och konstruktioner.
  • Att investera i ett ledningsfordon för räddningstjänsten. En fråga om trygga och snabba insatser vid larm.

 

I dag torsdag kommer jag att avsluta veckan med att delta i kommunala pensionärsrådets sammanträde där frågor om budgeten 2017 och rapportering från kommunen lämnas.

fredag 4 november 2016

Digitalisera - eller dö


Rubriken kommer från titeln på en nyligen utgiven bok av Jonas Hammarberg och Arash Gilan. Vi har också nyligen i kommunstyrelsen haft information och diskussion om bredbandsutbyggnad med Crister Mattsson, rådgivare vid forskningsinstitutet Acreo, Swedish ICT och officiell expert inom IT till EU kommissionen.

Det är ingen som helst tvekan om att fiberläggning och utbyggnad är en strategisk överlevnadsfråga för samhället och som ska ägas av samhället. Därför vill jag gå vidare med kommunenens fibersatsningar.

 

Det första är att förstå kraften i digitaliseringen och att den redan är över oss och att den som inte är med blir inte bara frånåkt utan avskuren.

 

Det andra är att ”få det att hända”, våga förändra, våga satsa. Det är som med all infrastruktur den är olönsam och onödig i början. Få användare och med överkapacitet.

 

Det tredje är att se digitaliseringen som en fortlöpande förändringsresa. Vi i Sverige ligger långt fram. Det finns skräckexempel i Europa, te x Tyskland, där ett enskilt företag i monopolsituation med kortsiktigt vinstintresse hejdar utvecklingen.

 

Vi satsar nu på fiber till Södra Industriområdet och i en andra etapp också Ceos industriområde. Vi beräknar första satsningen till ca 2,5 mnkr och att den till självkostnad kommer tillbaka via anslutningsavgifter för de ca 50 fastigheter det berör.

 

I går, torsdag, hade vi ett projektmöte med Itsam och förprojekteringen är snart klar så vi får ett underlag att ta till kommunfullmäktige för beslut och att sedan kunna erbjuda företagen i området fiber. Näringslivet är vår ryggrad och ska ha den allra bästa supporten från kommunen.

 

fredag 28 oktober 2016

Samtal för utveckling


I måndags kväll var det kommunfullmäktige. Alla möten där våra folkvalda samlas är viktiga möten men detta var ändå ett av de viktigaste. Inte, inte alls, för att det var några stora beslutsärenden, utan för att, just för att det gavs ett stort dialogutrymme till ledamöterna att i grupper diskutera hur vi ska bli en än bättre samverkande och unison kommun där ledorden Ansvar, Mod och Fantasi ska prägla verksamheten.

 

Vimmerby har en unik förutsättning utifrån Astrid Lindgrens liv och gärning som tar sin kraft från Vimmerby med omnejd. Detta kan inte uttryckas bättre än vad redaktör Alf Wesik gör i en ledare i dagens magasin ”Tillväxt Vimmerby”. Det är också stärkande att återvändaren Kristina Alsér engagerar sig som mentor i vårt utvecklingsarbete. Tack Kristina och Alf för ert engagemang och det ni kommer att göra framöver för Vimmerby.

 

Men allra viktigast för vår framgång är alla vi medborgare, antingen vi är företagare, ungdomar, nyanlända, äldre, politiker eller just dig själv. Alla behövs, alla ska känna sig välkomna och sedda, vi alla tillsammans kan göra något riktigt bra.

 

Ett gott exempel visade medborgarna kring Ydrefors när man i onsdags kväll samlades kring en fråga om förbättrad elförsörjning och i samband med det utbyggnad av fiber till bygden. Det konstruktiva och gemensamma engagemang man möts av är imponerande.  

 

Även engagemang kring länets framtida utveckling och den samsyn som finns i många frågor visade sig på det styrelsemöte jag representerade Vimmerby vid i Söderåkra igår. Regionen håller nu på med att ta fram en förnyad Regional Utvecklingsstrategi, en plan som ska omsättas i handling för länets gemensamma utveckling. En viktig del som diskuterades igår är den Regionala Transportplanen. Det handlar om tillgänglighet, förutsättningar för gods och människor att transporteras. En hörnsten för all utveckling.

 

På måndag kväll besöker jag och flera politiker samt tjänstemän Djursdala för att ha en framtidsdialog om utvecklingen i denna fantastiska bygd. Återigen kommer vi att mötas av engagemang och mycket vilja.