fredag 21 april 2017

Kylslaget


Efter en kall och kylslagen påsk med snöfall har också denna vecka varit kylig med kalla nätter och blåst. Även arbetet med budget 2018 som vi nu är inne i kommer att kräva kyla och stora utmaningar från oss politiker och tjänstemän. I förra veckan ägnade vi två dagar till genomgång av förväntad utveckling av den kommunala servicen inom våra nämndsområden. Det kommer att krävas större ekonomiska tillskott än vi har utrymme för med nuvarande verksamhet och väntade förutsättningar i vår kommunala ekonomi. Vi behöver helt enkelt hitta effektiviseringar och fasa ut sådant som har lägst prioritet. Alternativet är höjda taxor och avgifter. Höjd kommunalskatt, när vi redan har länets högsta, är inte rimligt och lagen kräver att vi till hösten antar en budget som visar överskott.

Det är ett viktigt pussel vi har att lägga nu under kommande veckor för att ge de bästa förutsättningarna för våra verksamheter att ge den samhällsservice vi vill och som alla har rätt att förvänta sig, men som alla kanske inte blir helt nöjda med.

Det finns också många andra viljor och intressen om vägförbättringar, bredbandsutbyggnad, idrottsanläggningar, kommunikationer med mera som ska hanteras. Vi kommer att göra vårt bästa men sannolikt måste mycket vänta.

I veckan har vi också fått veta att det finns intressenter som gärna vill bygga bostäder i Vimmerby vilket välkomnas. Kommunens grupp som ser över våra tillgängliga byggbara tomter och gällande detaljplaner tar sig an uppgiften.

 

lördag 8 april 2017

Vecka 714

Den tragiska händelsen på fredagseftermiddagen i Stockholm kommenteras i särskilt inlägg.


Förra veckan avslutades med att Näs överlämnades till Astrid Lindgrens värld för få ny energi och fortsatt tillsammans med Vimmerby kommun utvecklas som ett kulturcentrum för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Min förhoppning är att vi tillsammans med landstinget kan etablera ett litterärt centrum i Vimmerby med lokalisering till Näs. Landstingets kulturnämnd har redan visat stort och positivt intresse för detta genom att utse Näs till en av länets kulturinstitutioner.

På tisdagen sammanträdde kommunstyrelsen och förutom behandling av kommunens bokslut för 2016 också samtalade med ungdomar som gav oss fyra viktiga områden man vill vi fördjupar oss i.

Först vill jag gratulera kommunens medborgare till att medverkat till ett starkt år 2016. Visst har det varit uppoffringar inom flera verksamheter men också flera glädjeämnen som inflyttning, företags-investeringar och ökad gemenskap. Men vi har fortsatt stora utmaningar i ökande önskemål om kommunal samhällsservice och stärkt infrastruktur.

Våra ungdomar skickade med som angeläget till oss i kommunen att återinföra PRAO (praktisk yrkesorientering), förse varje elev med en egen dator, renovera idrottshallen vid Vimarskolan och se till att fler bostäder byggs. Alla angelägna frågor som vi i politiken ska göra vårt bästa inom.

Jag och övriga deltagare fick på torsdagens pensionärsråd från omsorgspersonal veta hur vi i kommunen arbetar med att på bästa sätt ta emot personer som varit på sjukhusvård när de ska åter hem, liksom hur vi tar hand om personer och anhöriga vid livets slutskede. Mycket lärorikt och jag fick en stark känsla av trygghet för våra medarbetares kunnande och agerande i dessa situationer.

Under fredagen träffade Helen Nilsson, Erik Paulsson och jag kommunens revisorer för genomgång av 2016 års bokslut och årsredovisning. Vi fick beröm, vilket jag delar med mig till vår ekonomiavdelning, för allt siffermaterial och årets goda resultat, vilket jag delar med mig till alla medarbetare. Dock kan vi, särskilt inom mitt eget ansvarsområde kommunstyrelsen, bli bättre på att i text förklara olika avvikelser och händelser under året.

 

Varför ?


Vi behöver mer omtanke och respekt för varandra. Det är fasansfullt att ett illdåd som skedde i Stockholm i går sker. Jag frågar mig, vad vill man uppnå, vem lyssnar på en sådan handling, varför blev just några av mina medmänniskor drabbade ?

För mig är det obegripligt. Det ger mig bara mer kraft att verka för ett bättre och mer tillåtande samhälle där alla är välkomna och ska behandlas med omtanke och respekt. Jag vet inget bättre medel än dialog i demokratiska former, det är därför jag valt att vara politiskt engagerad.

Vårt samhälle och alla medborgare är värda demokrati.

fredag 31 mars 2017

Nödrop från Astrid Lindgrens Värld


Veckan inleddes med överläggningar om bostäder i Vimmerby stad och avslutas med ett nödrop från Astrid Lindgrens Värld som med ljus och lykta söker bostad för 30 medarbetare till sommaren. Eller till nöds, var kan man placera bostadspaviljonger? Har Du någon idé, maila Jocke Johansson på Astrid Lindgrens Värld  jocke.johansson@astridlindgrensvarld.se Vi kommer på måndag i det dialogmöte vi har inom samhällsbyggnad att djupdyka i vad vi från kommunen kan göra.

Bostadsfrågan är mycket viktig för kommunens framtid. Vi har många som söker bostad och vi måste alla hjälpas åt att söka lösningar så fler kan bo i Vimmerby kommun. Jag vet att flera kommuner är i samma situation som Vimmerby men vi har många goda förutsättningar för fler invånare i kommunen. Visst har vi just nu trångt i förskolorna, och så kommer det att bli i skolorna inom några år också. Men vi prioriterar detta mycket högt. Detaljplan för en ny förskola är beställd och majoriteten planerar för byggnation av en ny grundskola som får ersätta den nuvarande Astrid Lindgren skolan och fylla ett ökat behov av skollokaler. Vi vill ha en bred dialog om hur en ny skola ska utformas och kommer att bjuda in både framtidsforskare, utbildningsexpertis och byggare i dialogen. Var ska då en ny skola placeras? En fråga som har lite tid på sig att lösa. De överläggningar som pågår med kyrkan om mark norr om kohagen mot Krön kan ge ny mark att bygga på. Eller gärna någon privat aktör som både vill bygga och driva en skola i Vimmerby.

I dag, fredag 31 mars, har vi överlämnat Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs från kommunen till Astrid Lindgrens Värld. Ett överlämnande i stor optimism från alla parter som lovar gott för framtiden. Fastigheter, byggnader och mark går successivt över till Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. I morgon öppnar Näs för säsongen med tal av bland andra Nils Nyman och Jocke Johansson. Det ska bli mycket spännande att höra om de planer som nu finns för Näs.

 

fredag 24 mars 2017

Vatten, bara vanligt vatten


Förra veckan var jag inbjuden till ett inspirationsseminarium om resursen vatten i Kalmar. Man får sig en rejäl tankeställare när Linnéuniversitetets prorektor Catherine Legrand uppmanar till slutna vattensystem. Tänk bara på att man klarar det i en rymdstation att under många månader varken tillföra eller spilla bort en droppe vatten! Varför kan vi inte göra likadant på jorden?

Här i Vimmerby behöver vi väl inte bry oss, vi har ju gott om vatten. Riktigt så gott om har vi inte utan att vi måste tänka på att hushålla. Alla våra tre stora livsmedelsindustrier växer och utvecklas varvid behovet av vatten i produkter och till rengöring ökar kraftigt. Jättebra, men den vattenförsörjningsplan som är under framtagande blir allt mer väsentlig.

Den förstudie som nu håller på att tas fram om sjön Yxerns framtida vattenhushållning är också mycket viktig för kommunen. Olika intressen ska samsas om en resurs som är viktig för nya boendemiljöer i sjönära läge, för produktion av elkraft, för försörjning inom jord-, skogs- och besöksnäringar, för rekreation och fritid samt för natur, växt- och djurliv.

Det fattas regn. Det är oroande för grundvatten, sjöar och vattendrag liksom växtligheten att det inte kommer någon nämnvärd nederbörd. Jag vill uppmana alla att redan nu tänka på att det kan bli stor vattenbrist fram i sommar.

Det blir en solig och fin helg. Dags att ta fram trädgårdsmöblerna och sätta på våffeljärnen. På lördag kväll släcker vi ned för att uppmärksamma WWF Earth Hour. Senare på natten ställer vi fram klockan en timme för att möta sommartiden på söndag morgon.

 

torsdag 16 mars 2017

Krafttag för vårt gemensamma Vimmerby


I tisdags hade vi avstamp för budget 2018 i kommunstyrelsens arbetsutskott. Utgångsläget är med de bästa antaganden vi nu kan göra att det finns alltför lite resurser att satsa på utveckling och framtid. På en kostnadsvolym som närmar sig 1000 miljoner, eller en miljard, har vi det lilla utrymmet om ca 10 miljoner som inte är intecknat. Budgetarbetet måste inriktas på att omfördela resurser inom de befintliga dryga 900 miljonerna, dvs våga förändra. Eller ska vi nöja oss med att knappt kunna lägga någonting på utveckling? Eller ska vi höja skatten med 50 öre ytterligare och då kapa till kommunen 15 miljoner kronor från invånarna? Det här är den spännande utmaningen för oss i nämnderna och kommunledningen fram till midsommar då fullmäktige ska sätta ramarna för 2018.

Idag har vi samlats i ledningsgruppen för arbetet med den gemensamma framtiden för Vimmerby i projekt SLUS. Självklart menar vi med Vimmerby hela geografiska Vimmerby kommun och alla här boende och gästande oss. Vi var idag två företagare, två från föreningslivet, två viktiga medborgare, två tjänstemän och tre politiker från kommunen. Vi arbetade tillsammans i grupper igenom alla de goda synpunkter som kom in från dialogkvällen den 9 februari då ca 180 nyckelpersoner i Vimmerby träffades. En fantastisk mängd idéer som väl stödjer de sex olika prioriterade målområden vi börjar samla oss omkring för Vimmerbys framtid. 

Vimmerby andan                                                                                                                                 Alla vi som var med på kvällen den 9 februari har fått en positiv bild av hur viktig dialogen är, och att vi behöver dra åt samma håll. Vi börjar närma oss något vi saknat i Vimmerby och som vi måste bygga upp med tillit, respekt och förståelse och att vi är väldigt, väldigt många som vill varandras väl. En Vimmerby anda.  I en anda ligger inte bara att medverka och delta i dialog utan också att skaffa sig kunskap och insikt för att förstå och kunna framföra välgrundad åsikt. Många av oss måste ibland fatta snabba beslut, ofta då grundad på erfarenhet och snabbt insamlade uppgifter. Då gäller det att ha relevant erfarenhet och vara kritisk och ifrågasättande till de ofta sparsamma och tillrättalagda uppgifter som står till buds. I ett samhällsbygge blir beslutsprocessen en annan. Här samlas ett omfattande bakgrundsmaterial, görs analyser och konsekvensbedömningar utifrån regelverk och en välgörande demokratisk process. Underhand och efteråt arbetar en omfattande kontrollapparat som tillrättavisar när fel begåtts. I en anda förstår man olika roller och visar hänsyn till varandra. Det är den Vimmerby andan vi nu alla får vara med att forma.

fredag 10 mars 2017

Utveckling och tillväxt i Vimmerby

Vimmerby upplever nu en tillväxt som vi inte sett på årtionden. Industrin går bra, mycket bra, och söker arbetskraft. Besöksnäringen blomstrar och tror vi kommer få ännu en skjuts genom utvecklingen på Näs. Barnkullarna ökar och efterfrågan på förskoleplats och småningom behov av grundskolor är nästan övermäktig. Sjukvårdens framsteg och en allt bättre vård och omsorg gör att antalet äldre ökar och når högre ålder. Genom de tragiska förhållandena i många länder har ett stort antal människor begivit sig på flykt och många har valt att komma till Sverige, en del också till Vimmerby.

Allt detta är mycket positivt för Vimmerby och hela Sverige men innebär också stora utmaningar. Utmaningar för oss alla medborgare, från oss som ska erbjuda god och omfattande samhällsservice liksom för mången annan samhällsverksamhet som infrastruktur, markexploatering och byggande.

Vi måste hjälpas åt i samhällsbyggandet, det är inte bara ”dom där” som ska ordna allt, eller ”kom inte hit” – jag vill inte var med. Att utveckla, våga framtid och medverka innebär alltid att man ställs inför valsituationer. Val där ett stort pussel med mängder av faktorer ska vägas med varandra, ibland mot varandra, och som är roligt och fantastiskt spännande att få vara med i. Vimmerbys värdeord Mod Fantasi Ansvar är så väl passande just nu. Just för framtidsfolket som törs överbrygga hoten och vågar ta möjligheterna i besittning.

Välkommen till samhällsbygget - Din och min framtid, men framförallt som Astrid Lindgren skulle sagt ”barnas framtid”. Hjälp till i framtidsbygget, stå inte bara kvar där i nuet.