torsdag 16 mars 2017

Krafttag för vårt gemensamma Vimmerby


I tisdags hade vi avstamp för budget 2018 i kommunstyrelsens arbetsutskott. Utgångsläget är med de bästa antaganden vi nu kan göra att det finns alltför lite resurser att satsa på utveckling och framtid. På en kostnadsvolym som närmar sig 1000 miljoner, eller en miljard, har vi det lilla utrymmet om ca 10 miljoner som inte är intecknat. Budgetarbetet måste inriktas på att omfördela resurser inom de befintliga dryga 900 miljonerna, dvs våga förändra. Eller ska vi nöja oss med att knappt kunna lägga någonting på utveckling? Eller ska vi höja skatten med 50 öre ytterligare och då kapa till kommunen 15 miljoner kronor från invånarna? Det här är den spännande utmaningen för oss i nämnderna och kommunledningen fram till midsommar då fullmäktige ska sätta ramarna för 2018.

Idag har vi samlats i ledningsgruppen för arbetet med den gemensamma framtiden för Vimmerby i projekt SLUS. Självklart menar vi med Vimmerby hela geografiska Vimmerby kommun och alla här boende och gästande oss. Vi var idag två företagare, två från föreningslivet, två viktiga medborgare, två tjänstemän och tre politiker från kommunen. Vi arbetade tillsammans i grupper igenom alla de goda synpunkter som kom in från dialogkvällen den 9 februari då ca 180 nyckelpersoner i Vimmerby träffades. En fantastisk mängd idéer som väl stödjer de sex olika prioriterade målområden vi börjar samla oss omkring för Vimmerbys framtid. 

Vimmerby andan                                                                                                                                 Alla vi som var med på kvällen den 9 februari har fått en positiv bild av hur viktig dialogen är, och att vi behöver dra åt samma håll. Vi börjar närma oss något vi saknat i Vimmerby och som vi måste bygga upp med tillit, respekt och förståelse och att vi är väldigt, väldigt många som vill varandras väl. En Vimmerby anda.  I en anda ligger inte bara att medverka och delta i dialog utan också att skaffa sig kunskap och insikt för att förstå och kunna framföra välgrundad åsikt. Många av oss måste ibland fatta snabba beslut, ofta då grundad på erfarenhet och snabbt insamlade uppgifter. Då gäller det att ha relevant erfarenhet och vara kritisk och ifrågasättande till de ofta sparsamma och tillrättalagda uppgifter som står till buds. I ett samhällsbygge blir beslutsprocessen en annan. Här samlas ett omfattande bakgrundsmaterial, görs analyser och konsekvensbedömningar utifrån regelverk och en välgörande demokratisk process. Underhand och efteråt arbetar en omfattande kontrollapparat som tillrättavisar när fel begåtts. I en anda förstår man olika roller och visar hänsyn till varandra. Det är den Vimmerby andan vi nu alla får vara med att forma.

fredag 10 mars 2017

Utveckling och tillväxt i Vimmerby

Vimmerby upplever nu en tillväxt som vi inte sett på årtionden. Industrin går bra, mycket bra, och söker arbetskraft. Besöksnäringen blomstrar och tror vi kommer få ännu en skjuts genom utvecklingen på Näs. Barnkullarna ökar och efterfrågan på förskoleplats och småningom behov av grundskolor är nästan övermäktig. Sjukvårdens framsteg och en allt bättre vård och omsorg gör att antalet äldre ökar och når högre ålder. Genom de tragiska förhållandena i många länder har ett stort antal människor begivit sig på flykt och många har valt att komma till Sverige, en del också till Vimmerby.

Allt detta är mycket positivt för Vimmerby och hela Sverige men innebär också stora utmaningar. Utmaningar för oss alla medborgare, från oss som ska erbjuda god och omfattande samhällsservice liksom för mången annan samhällsverksamhet som infrastruktur, markexploatering och byggande.

Vi måste hjälpas åt i samhällsbyggandet, det är inte bara ”dom där” som ska ordna allt, eller ”kom inte hit” – jag vill inte var med. Att utveckla, våga framtid och medverka innebär alltid att man ställs inför valsituationer. Val där ett stort pussel med mängder av faktorer ska vägas med varandra, ibland mot varandra, och som är roligt och fantastiskt spännande att få vara med i. Vimmerbys värdeord Mod Fantasi Ansvar är så väl passande just nu. Just för framtidsfolket som törs överbrygga hoten och vågar ta möjligheterna i besittning.

Välkommen till samhällsbygget - Din och min framtid, men framförallt som Astrid Lindgren skulle sagt ”barnas framtid”. Hjälp till i framtidsbygget, stå inte bara kvar där i nuet.


fredag 3 mars 2017

Ett framtidsbeslut för Näs och hela Vimmerby


Först vill jag beklaga den röriga sifferuppställning det blev i förra veckans inlägg över uteblivna järnvägssatsningar. Jag vågar inte göra att nytt försök eftersom kopieringar mellan olika program ”får sitt eget liv”. Vill du ha uppställningen så maila mig så skickar jag den.


I måndags hade vi årets andra kommunfullmäktige sammanträde och där fattades beslut att godkänna de tolv avtalen som ingåtts angående Näs framtid. Huvuddragen i uppgörelsen är:

All egendom vid Näs, förutom Barndomshemmet som ägs av tre av Astrid Lindgrens syskonbarn samt boksamlingar och enklare inventarier, överlåts till Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Stiftelsen är ideell och har stiftats av Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens värld gemensamt. Vimmerby kommun överlåter också den öppna mark i Kohagsområdet som tidigare utlovats Astrid Lindgren att den inte ska exploateras, till stiftelsen. Dessa överlåtelser ger en garanti för att Näs och Kohagen förblir egendom bevarat i syfte att främja framtida Astrid Lindgren miljöer.

Vimmerby kommunkoncern överlåter hela bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB till Astrid Lindgrens Värld för 1 kr med en förskotterad underskottstäckning om 3 mnkr för år 2017. Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs har en låneförpliktelse om 14,5 mnkr som Vimmerby kommunkoncern befrias från. Kommunen får styrelseplats i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs och Astrid Lindgrens värld och kommer därmed att medverka i den framtida utvecklingen.

Avsikten är också att en fortsatt gemensam kulturutveckling av Näs mellan kommunen och Astrid Lindgrens värld ska ske, där nu tack vare den här uppgörelsen möjlighet öppnas för regionala och statliga ekonomiska stöd.

Jag är övertygad om att denna uppgörelse kommer att få stor betydelse för en framtida positiv utveckling av Näs och hela Vimmerby kommun.

fredag 24 februari 2017

Mer järnväg och bostäder
Så här såg Trafikverkets egen prioritering av de ”försvunna” 304,7 miljoner kronor ut som avsåg Regeringens glesbygdssatsning:

Objekt            mkr, år           2016       2017      2018      2019    totalt                   Spårbyte Hultsfred-Berga     30,0       10,0        79,0       78,4    197,4                  Opphem mosse, föstärkning    3,0       13,0                                  16,0                    Kisaån, byte broöverbyggnad  0,3         4,7                                    5,0                         Silverån, byte broöverb.           0,3         7,7                                    8,0                     Kinda Kanal, byte broöverb.    0,4         7,6                                    8,0                  Brokind banförstärkning          0,5         4,3                                    4,8                   Stångån upprustning                 3,0                                                  3,0                Spårbyte Linköping-Hjulsbro   8,0       25,0                                  33,0         Betongsliprar vissa bandelar   29,5                                                29,5

Summa                                       75,0      72,3      79,0       78,4    304,7

Det är klart man blir upprörd när ett villkor för Vimmerbys, och hela norra Kalmar läns liksom södra Östergötlands framtid ligger i en utomordentlig infrastruktur. Dessa 304,7 mkr har Trafikverket lagt på andra banor. Vägar är jätteviktigt. Men när Trafikverket aviserar att hela riksvägnätet i en stor omkrets runt Vimmerby, som inte är mittseparerat, ska få 80 km/tim som högsta tillåtna hastighet då KRÄVS en anständig järnväg som  kan trafikeras i 160 km/tim. Då blir vi en integrerad del i en region som kan erbjuda gemensam variationsrik arbetsmarknad, universitet och högklassig specialistsjukvård liksom ett rikt kulturutbud. Vårt erbjudande är fantastiska boende- och rekreationsmiljöer och arbetstillfällen i en välmående och växande industri. Så vill jag att vi ges förutsättning att utvecklas.

I veckan har boendefrågan kommit i medias fokus. För mig har den alltid varit i fokus. Ett samhälle utvecklas av de som bor och verkar där, det är dom som skapar och tryggar välfärden tillsammans med näringsliv, föreningsliv och alla resurser vi förfogar över. Vi behöver fler bostäder och därför beslutades i måndags att bilda en bostadsstrategigrupp för at ta ett helhetsgrepp om bostadsförsörjning, tomter, planer osv. Främst i Vimmerby stad, men också i hela kommunen. Vimarhem ska delta i gruppen. Vi har flera heta kontakter med privata byggföretag som är intresserade att investera i Vimmerby. Jag tror det är den snabbaste vägen att få nybyggnation. En bostadsförsörjningsplan för kommunen är sedan i höstas under framtagande och planeras redovisas för antagande till kommunstyrelsen i april.

fredag 17 februari 2017

Jag kan inte låta bli att


förvånas över regionrådet Göran Gunnarssons inställning till Stångådals- och Tjustbanorna. Har kompassnålen helt svängt fel? Borde inte han som centerpartist i högsta grad förespråka bygdens framtidsmöjligheter och överlevnadsvillkor. Det räcker inte att ha kvar lanthandlare och bensinmackar för att möta framtiden och få en god utveckling i södra Östergötland och nordöstra Småland.

Vi måste få en bra infrastruktur, en utomordentlig infrastruktur. Det handlar om en regional järnväg med hög prestanda. Det handlar om fiber och bredband. Det handlar om ett utbyggt och underhållet vägnät. Jag är övertygad om att vår framtid ligger i att lyckas i dessa satsningar och det gör mig då så besviken när motståndet reses från vad jag trodde kompis i Region Östergötland (”för dyrt att satsa på Stångådalsbanan”), Trafikverket (”folkvalda ska inte klaga på Trafikverkets agerande”) och Telia/Scanova (”snart klipper vi ned koppartrådarna”).

För övrigt läs gärna debattartikeln ”Bygg gärna – men inte här på min bakgård” publicerad i veckans Dagens Samhälle. Här är länken:

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/bygg-gaerna-men-inte-hos-mig-31484

fredag 10 februari 2017

Dialog och verklighet


I strävan att nå ett ökat förtroende och bättre samtalsklimat liksom se hur starkt vi påverkas av omvärlden som tränger sig på i snabb takt genomfördes i torsdags kväll ett av de viktigaste samhällsmötena i Vimmerby på länge. Vi var närmare 200 deltagare som lyssnade till freds- och konfliktforskare Hans Abrahamsson som gjorde en omtumlande samhälls- och omvärldsanalys.

De stora oundvikliga trenderna som kommer över oss med full kraft kan skrivas GUD. Globalisering, Urbanisering, Digitalisering. Urbaniseringen har pågått i långa tider. Folket som i hög grad levde på landsbygden, levde gott när inte missväxt slog till. När industrialiseringen kom blev urbaniseringen allt kraftigare och idag går den inte att hejda. Ungdomen, nyanlända och de som söker utveckling söker sig till större samhällen. Där finns utbud, utbildning, jobb och den bästa samhällsservicen från skola till sjukvård. Vad kan Vimmerby konkurrera med? Natur, gemenskap, samhörighet men det räcker inte, vi kräver mer, inte minst samhällsservice. Folket på landsbygden tycker sig inte längre ha det så bra, vi har inte ens en simhall i Vimmerby, hur ska det gå? Men vi har riktigt duktiga företagare och fantastisk samhörighet i föreningsliv men kittet är svagt – när vi söker dialog vänds det lätt till konflikt. Vi saknar också den viktiga länken till städernas service och utbud, nämligen bekväm, snabb och tillförlitlig kommunikation. Det är därför en uppgraderad järnväg är så viktig.

Globaliseringen är fantastisk. Den ger oss möjlighet till en veckas semester på fjärran orter, få varor på butikshyllorna från jordens alla hörn, utbyte av kunskap och produkter. Men kräver också respekt och tolerans för andra kulturer. Vi måste hejda kedjan att okunskap leder till missförstånd som leder till misstroende som leder till fruktan som leder till aggression. Förstå din granne, respektera hans sätt, han är dig olik. Tack och lov, det är just olikhet som för samhället framåt.

Digitaliseringen. Ja nu sitter jag vid min PC och skriver dessa rader, strax kan alla i hela världen som har tillgång till internet läsa vad jag skrivit. En revolution utan dess like. Många jobb och kunskap kommer att utvecklas mot digitala lösningar. Men det kan inte samhällsservicen, att laga maten, bädda sängen eller visa omsorg till de som behöver.

Jag gillar framtiden, dialogen och att med respekt och tillit se alla växa. Jag har i veckan upplevt att detta kan fungera i möte om framtidens Näs medan det varit knepigare om boende och förskola i ett växande Vimmerby.

fredag 3 februari 2017

Vilken härlig vecka det varit

Media har varit full av nyheter om framgångsrikt företagande i vår och grann-kommunerna. Det är bara att gratulera våra större företag Ljunghäll, V-Tab, BoKlok, Åbro och Arla som har framgångar och växer i Vimmerby kommun. I grannkom-munerna läser vi glada nyheter om bland andra Hjältevadshus och Leiab.Vi har också läst om Alva Svensson från Rumskulla som når strålande resultat i bågskytte i unga år – vad kan inte detta bli i framtiden. Grattis Alva.

I måndags hade kommunfullmäktige årets första sammanträde där vi bland annat fick information om Campus Vimmerby av chefen Marie-Louise Johansson. Möjligheten till högskoleutbildningar på distans som kan fås i Vimmerby är en viktig tillgång för framtiden. Vi antog en nyupprättad Risk- och sårbarhetsanalys för Vimmerby kommun. Analysen som är på 45 sidor med en vacker vy över Tuna Gård på framsidan, finns i sin helhet att hitta på kommunenens hemsida. Sök på KF handlingarna 170130.

Itsam direktionsmöte och KSAU i tisdags. Ny förbundsdirektör ska rekryteras till Itsam. Beredning av ärenden som kommer till kommunstyrelsen nu på tisdag. Kommande tisdags ärendelista för kommunstyrelsen finns på kommunens hemsida.

Onsdag kväll landsbygdsråd. Det är verkligen trevligt att få del av den entusiasm och drivkraft som finns i våra kommundelar i frågan om utbyggnad av bredband. Jag är imponerad över alla eldsjälars ideella insatser, som tex att man i den nybildade fiberföreningen Anen-Yxern på kort tid mobiliserat och får mer än 90% av alla boende att visa positivt intresse för bredbandsanslutning. Vi får hoppas staten nu lever upp till sina löften om mer pengar till detta ändamål.

I dag har vi haft en intressant förmiddag med seminarium och grupparbeten om att stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft genom socialt kapital. Chefer i kommunen och de kommunala bolagen har tillsammans med kommunstyrelsen deltagit. Det handlar mycket om att skapa en vi-anda med tillit, respekt, förtroende och att själv bidra med engagemang och positivt förhållningssätt.

Nästa vecka samlas cirka 200 nyckelpersoner till ett strategimöte för att i olika forum medverka till att stärka vår gemensamma attraktionskraft.