torsdag 25 augusti 2016

Nu är vi igång


Nu har arbetsrutinerna kommit igång och de flesta är tillbaka på jobbet efter välbehövliga semestrar. Vi började veckan med en genomgång i den förstärkta kommunchefsgruppen om flyktingmottagandeläget i kommunen. Det är för närvarande lugnt och de turistboenden som i vintras var välbelagda har ännu inte upphandlats inför hösten av migrationsverket. Vi väntar intensivt på att Telia ska resa en mast i Locknevi så att avdelningen på Vimarhaga kan frigöras till äldreboende som planerats. Fortsatta möten under dagen med aktivitetskalender inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och Plandialog med Miljö-och Byggnadsnämnden. Ärenden som diskuteras är tex bostadsförsörjning, förskolesituationen, Näs, Industrimark/etableringar, Resecentrum, Granen detaljplan, AL-skolan renovering, ny lokalisering halkbana. Sena eftermiddagen går till inläsning och förberedelse inför kommunstyrelsens första sammanträde på tisdagen.

Skolorna startar också på måndagen. Det har varit en del turer kring skolskjutsar som också har diskuterats politiskt, inte minst hur Horn/Hycklinge ungdomar ska ta sig till Vimmerby gymnasium. Jag konstaterar att det saknas behöriga lärare på flera tjänster, att det är få nybörjare i flera landsortsskolor, att det är ökat elevantal i skolorna i staden.

Under tisdagens KS sammanträde beslutar vi bland annat tillföra Barn- och Utbildningsförvaltningen resurser för utökad matematikundervisning och välja Peter Fjällgård (V) och Ola Gustavsson (kd) till nya ersättare i arbetsutskottet.

Migrationsverket nye chef för norra Kalmar län, Cecilia Karlsson, besökte oss på onsdag eftermiddagen. Intressant information om den nya organisationen och hur man bedömer utvecklingen för asylsökande. Ett stort problem är de fortfarande långa handläggningstiderna av asylprövning som gör att man fortsatt behöver boenden, men antalet nyanlända anvisade till Kalmar län är lågt.

Torsdag möter vi revisorn som ska granska Kultur- och Fritidsverksamheten i kommunen. Vi har ett avstämningsmöte om läget i kommunen med vår ungdomshandläggare och polis. Vi har ett lugnt läge och även om villainbrotten var flera stycken i början av augusti så är det betydligt färre i år från årets början än motsvarande period 2015.

fredag 19 augusti 2016

Sommaren fortsätter i Vimmerby.


                                                  

Äntligen har vi fått lite regn i trakterna, skrev jag förra veckan. I går, torsdag 18/8, kom också en rotblöta på de flesta håll, den första på två månader. Många av våra gästande turister tycker nog inte som jag utan vill ha det soligt och varmt. Eller som Jocke Johansson uttryckte det när vi träffades igår ”idag blir inget besöksrekord i parken”. Men Jocke, Nils Nyman, kommunens stadsarkitekt Sara Dolk och jag hade ett givande samtal inför detaljplaneringen av de markområden kommunen kommer att överlåta till Stiftelsen på Näs. Det är viktigt att vi får en bild över hur vi bör tänka, det handlar om hur vi önskar stadens utveckling kanske 25 år framåt. Konstruktiva och positiva samtal där vi tillsammans lyfter idéer och lär känna varandras visioner på ett mycket utvecklande sätt.

Problematiken kring tappningen av Yxern ställs nu på sin spets. På de möten som arrangerats under torsdagseftermiddagen belyste kammarkollegiets Nils Leine den komplexa situationen med vattendomen och den som han menar allt för rigida hållning som regleringsföretaget tillämpar. Det är inte 1938års samhälle och natursyn som regleringen ska skötas efter idag utan man måste med det självkontrollansvar vi har i dagens Sverige ha mod att fatta rätt beslut utifrån dagens tillämpning och rättsmedvetande.

Nästa vecka är de flesta åter i tjänst efter välbehövliga semestrar och veckan inleds med en avstämning i olika akuta ärenden inom förvaltningar och kommunledning. Därefter har vi plandialog i aktuella planärenden där handläggare, ansvariga tjänstemän och politiken samråder om frågor i olika planärenden. Kommunstyrelsen samlas till första sammanträde efter sommaruppehåll på tisdag. Kallelsen med ärenden finns på kommunens hemsida.

fredag 12 augusti 2016

Fortsatt sommar i Vimmerby.


                                       

Äntligen har vi fått lite regn i trakterna, inte mycket men det har räckt för att Lillån ska börja rinna och dammen vid Gästgivarhagen har åter fyllts. Värre, mycket värre, är det för Yxern. Katastrofen är ett faktum och förvärras dag för dag då vattnet fortsätter sjunka. Här räcker inte med kraftiga regn utan här måste till krafttag från länsstyrelse och kraftverksägare. Under sommaren har jag själv och tillsammans med kommunalrådet i Västervik Tomas Kronståhl tagit flera initiativ för att något ska hända. Senast tillskrev vi Regeringen för ett agerande- inget svar ännu. I nästa vecka kommer advokatfiskal Nils Leine från kammarkollegiet hit och besöker också Yxern tillsammans med tf landshövding Malin Almqvist. Men det räcker inte med skrivelser, uttalanden och besök, det måste till handling.

Allt är dock inte elände. Det är glädjande att Åbro Bryggeri har haft en riktigt bra sommar och att Ljunghälls gjuteri går mot upprepat rekordresultat. Vi har och fortsätter ha en bra besökssommar med fantastiska siffror på Näs och i Astrid Lindgrens Värld. Media är fylld av reportage från välbesökta evenemang på många platser runt om i vår kommun och det ena avlöser det andra.

På onsdag den 17 augusti är det 20 år sedan kungen och drottningen invigde Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping och trafiken med kustpilentågen. Satsningen har varit ett lyft för Vimmerby kommun och hela regionen men vi måste tyvärr fortfarande kämpa för varje investering i banan som är så välbehövligt och skulle ge den här delen av Sverige en välbehövlig injektion.

Nästa vecka börjar med att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på måndag. Några av de 20 ärendena är information om förslaget till nytt avtal om turistbyråverksamheten, behov av ny gruppbostad, yttranden över regional strategi för hälsa och kultur och över regional biblioteksplan , samt beredning av kommunstyrelsens budget 2017.

I kväll ska jag gästa Eksjö kommun som bjudit in till Eksjö International Tattoo, något jag ser fram mot som en höjdpunkt i sommar.

 

fredag 8 juli 2016

Politisk samverkan


                                                

Vimmerby har lång tradition av samverkan mellan partier över blockgränser. Ett mycket nära samarbete mellan moderater och socialdemokrater i Vimmerby kommun har visat sig framgångsrikt och oerhört konstruktivt. Detta gemensamma arbetssätt karaktäriseras av ett förtroendefullt samarbete mellan förvaltningar och den politiska ledningen. Vimmerby kommun ska fungera administrativt och präglas av rationell ekonomisk förvaltning samt vara effektiv i sina beslutsprocesser.

Det moderata ledarskapet tillsammans med socialdemokraterna eftersträvar en politisk viljeinriktning som står i samklang med våra moderata respektive socialdemokratiska värderingar. Partiernas politiska värderingar är ledstjärnor i detta arbete.

Nuvarande politisk ledning uppskattar det arbete som våra förvaltningar dagligen bidrar med. Att samordna och utveckla de tillgångar vi har i Vimmerby kommun är en grannlaga uppgift. Uppföljning av landstingets och de regionala strukturernas utveckling är väsentligt att beakta det i moderata och socialdemokratiska ledarskapet.

Inkludera – inte exkludera landsting och regionala instanser är viktigt. Våra kommunala förvaltningar bidrar med utredningar, bereder ärenden, kunskaper, kontaktytor i de samarbeten som förekommer mellan kommuner.

Partierna bedriver ständig dialog i sammanträden och beredningsmöten som är protokollförda. Vi har också gruppmöten inom partierna och tillsammans i majoriteten.

Demokrati bygger på samarbete och samförstånd utifrån politiska värdegrunder. Det moderata/socialdemokratiska politiska ledarskapet i Vimmerby fungerar utmärkt. Arbetet sker med stor respekt för demokratiska spelregler.

 

Sommaren är här och med den semester och avkoppling. 

TREVLIG SOMMAR !

Återkommer efter semesteruppehåll på min blogg vecka 32.

fredag 1 juli 2016

Den bästa veckan hittills


I måndag beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom den Avsiktsförklaring om framtida ägar- och driftsformer för Astrid Lindgrens Näs som tecknats mellan kommunen, Astrid Lindgrens Värld, Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning och Barndomshemmets ägare. En fantastisk bra överenskommelse som jag tror kommer betyda mycket för utvecklingen av Näs och hela Vimmerby kommun. Läs mer om uppgörelsen på kommunens hemsida och i media.

På kommunfullmäktige behandlades och bifölls också de viktiga ärendena om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2015, budgetramar för kommunen år 2017, försäljning av en tomt på nya Ceos-området och tillstyrkan av nya avtal mellan Vimmerby Energi och Miljö samt Åbro respektive Arla.

Ett viktigt dokument som en del i processen om stärkt lokal attraktionskraft i Vimmerby kommun tecknades på måndagen mellan alla kommunfullmäktiges politiska partier. Dokumentet finns på kommunens hemsida.

Fiberfrågan i Vimmerby har förts framåt i flera överläggningar i veckan och vi fortsätter med ett par överläggningar på måndag.

I onsdags var flera företrädare från kommunen och andra intressenter inbjudna till Tekniska Verken i Linköping för en överläggning om kortsiktigt och långsiktigt agerande om Yxerns reglering. Bilden av den katastrofala situation som sjöns låga vattenstånd nu medför delas av alla. Tekniska Verkens styrelse har uppdragit åt bolagets VD att nu tillse att en omprövning av vattendomen kommer till stånd. Detta är ett mycket glädjande besked. Däremot är man mer tvekande till att sänka tappningen under de 0,8 m3/s som nu tappas och som så innerligt väl behövs för att inte helt ödelägga sjön. Jag har idag haft kontakter med både tf landshövding Malin Almqvist och länsstyrelsens chefsjurist samt regleringsföretagets ordförande för att medverka till att en sänkt tappning omedelbart sker. Jag hoppas verkligen det blir framgångsrikt.

I onsdags fick jag inviga Midnattsolsrallyt som nu går av stapeln i Vimmerby. Ett fantastiskt evenemang och KAKs ordförande Peter Wallenberg JR lovordade i sitt anförande det enorma engagemang och vilja till medverkan som visats av motorklubbar, föreningar, näringsliv, sponsorer, kommunen och många entusiaster. Det känns verkligen att vi all har en stor och god Vimmerbyanda som vi ska vara stolta över och rädda om.
Den här veckan har varit den bästa sedan jag fick förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande i oktober förra året. Tack.

torsdag 23 juni 2016

Nästa händelserika vecka


Sommarens topphändelse  1


På måndag väntas kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige ställa sig bakom den Avsiktsförklaring om framtida ägar- och driftsformer för Astrid Lindgrens Näs som nu föreligger. Det är omfattande och mycket positiva förändringar i ägarbilden som föreslås. Vad gäller drift och utveckling kommer det säkerställas att resurser finns och att långsiktighet för att fortsätta utveckla verksamheten och än mer lyfta fram hur viktig Astrid Lindgren är som kulturperson och samhällsförebild till gagn för Vimmerby, Astrid Lindgrens familj och hela kultursverige.

Sommarens topphändelse  2


Midnattsolsrallyt går av stapeln i Vimmerby mellan den 29 juni och 2 juli. Deltagandet fulltecknades snabbt i våras och många företag, föreningar, privatpersoner och kommunen har intensivt deltagit i planeringsarbetet. Lika stort har engagemanget varit i att på olik sätt sponsra och nu kommande vecka att arrangera tävlingen.

KAK Midnattsolsrally är ett av norra europas största rallyn för historiska tävlingsbilar. Onsdag den 29 juni är Vimmerbydagen med besiktning av bilar på Stora Torget, kl 16.30 alla deltagare uppställda på Storgatan inför invigning kl 17.15 och tävlingsstart första specialsträckan inom staden kl 17.45.

På torsdagen avverkas sex specialsträckor västerut mot Vetlanda och Eksjö med väntad målgång i Vimmerby ca kl 16.00. Fredag går sträckorna söderut från Vimmerby med passager och stopp i Hultsfred och Oskarshamn med väntad målgång i Gnagaredalen Vimmerby ca kl 16.00. Lördagen går rallyt österut med stopp i Västervik och de sista två specialsträckorna ”Pipetorp” och ”Alsta” på väg in mot målgången i Vimmerby ca kl 14.40. Rallyt avslutas med prisutdelningsbankett i Vimmerby på lördagskvällen.

Arrangören KAK och Astrid Lindgren har starka kopplingar då Astrid under många år arbetade för KAK och bl a var redaktris för KAKs första bilatlas.

fredag 17 juni 2016

Astrid Lindgren


Astrid Lindgrens Värld har invigt Bröderna Leijonhjärta med två nya miljöer.Helt fantastiskt fint och roligt. Det kan inte nog lovordas det som hänt i Vimmerby under vintern/våren och som nu öppnats för parkens besökare. Välgjort, med duktiga skådespelare som förhöjer hela upplevelsen.För att markera att kommunen värdesätter det fokus som nu sätts på att vara modig, så tillkännagav vi igår vid invigningen av Bröderna Leijonhjärta miljöerna att kommunen instiftar ett stipendium att tilldela en elev i årskurs 7 på Vimarskolan och en elev i årskurs 7 på Astrid Lindgres skola.Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort.”Jonatans ord till brodern Skorpan i sagan om bröderna Lejonhjärta är ord vi ofta använder när vi talar om mod. I boken Bröderna Lejonhjärta berättar Astrid Lindgren om de modiga bröderna som slåss mot de onda och som vågar ta svåra beslut gång på gång.

Stipendiet instiftas för att uppmuntra alla elever till att våga vara modiga precis som Jonatan och Skorpan. Kriterierna för stipendiet kommer att arbetas fram under hösten men grundtanken är att stipendiet ska ges till elever som ”visat prov på mod under året, i Jonatan och Karl Lejonhjärtas anda”.Mod är ett av våra ledord i Vimmerby kommun och det utvecklingsarbete som Astrid Lindgrens Värld bedriver och som lockar så många från när och fjärran är fantastiskt. Vi är glada att de har modet att fortsätta driva utvecklingen av parken och sagomiljöerna som finns där..


Ägarformerna för Astrid Lindgrens Näs

För en tid sedan presenterade vi att det förs överläggningar om framtida ägarformer för Astrid Lindgrens Näs. Jag vill bekräfta att diskussionerna har gått framåt i en mycket positiv och kreativ anda.

Syftet är att skapa en långsiktig stark och uthållig ägarlösning som både kan fortsätta utveckla verksamheten och än mer lyfta fram hur viktig Astrid Lindgren är som kulturperson och samhällsförebild till gagn för Vimmerby, Astrid Lindgrens familj och hela kultursverige

Jag hoppas att snart kunna presentera en bred lösning som alla intressenter står bakom och att det kan läggas fram för beslut till kommunfullmäktige den 27 juni.

Kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni

Här är de viktigaste ärendena:                                                                                                         Framtida organisation för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs                            Ekonomiuppföljning för maj månad 2016                                                                                      Motion om att utreda utbyggnad av hemrehabilitering i Vimmerby kommun                                       Revisorernas granskning av Vimmerby kommuns fiberprojekt                                                              Synpunkter avseende eventuellt föreläggande Astrid Lindgrens skola