fredag 23 september 2016

Ekonomi och utveckling


Budgetarbete och ekonomi tas på största allvar. Jag får ibland intryck av debattinlägg i media att vi inte tar kommunens ansträngda driftsekonomi och skuldsättning på allvar. Jag kan försäkra att det tas på största allvar av majoriteten även om vi ser både ljuspunkter och pekar på svårigheter att nå kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar, liksom flaggar för viljeinriktningar i kommande investeringar.

 

Det är för oss ett stort bekymmer att många inte ser en ekonomisk verklighet som ska hanteras efter en kostnadsdrivande folkomröstning. Just nu när det är som viktigast att ta ansvar för välfärden i Vimmerby lyser fortsatt alla utlovade goda förslag med sin frånvaro.

 

Har i veckan deltagit i flera viktiga möten, förutom vårt eget kommunstyrelse-sammanträde har Turistbyrån haft styrelsemöte, länsstyrelsen haft möte om förväntat asylmottagande, ledningsmöte i vår inköpssamverkan med Hultsfred, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås kommuner.

 

Ett viktigt strategimöte med medlemmarna i Itsam där förutom den fortsatta fiberutbyggnaden i de sex kommunerna också framtida strategier i kompetens- och systemutveckling var på agendan. Det är min slutsats att Vimmerby kommun hade inte varit så långt framme i It utveckling och fiberbyggnad om vi inte varit medlemmar i Itsam.

 

Nästa vecka har kommunfullmäktige sammanträde på måndagskvällen. På mötet finns möjlighet för envar att ställa frågor till kommunens politiker om sådant som rör den kommunala verksamheten. För mer information se kommunens hemsida.
Välkomna

fredag 16 september 2016

Initiativ och inspiration


Veckans händelse är att majoriteten meddelar att vi vill planera för framtidens skola.  Vi vill bjuda in till dialog i en bred och djup process för att hitta en optimal lösning för en framtida skola. Självklart ska miljö, hållbarhet, effektivitet, pedagogik, utrusning, placering och alla tänkbara aspekter vägas in. En djup ekonomisk konsekvensanalys för såväl investeringen som den framtida driften måste till och kunna motivera satsningen. Också helheten för hela kommunens pedagogiska verksamhet ska vägas in.

 

Läs pressmeddelandet i föregående blogginlägg.

 

I övrigt inleddes veckan med KSAU sammanträde där vi hade överläggning med representanter för Regionförbundet om vår sym på framtida viktiga faktorer att beakta i länets kommande Regionala utvecklings strategi.

 

Vår intresseorganisation hade i onsdags bjudit in till ordförandedag med bla statsminister Stefan Lövén, borgmästaren i Roskilde Joy Mogensen och framtidsforskare Anders Ekholm på talarlistan. Mycket intressanta och lärorika föredrag där jag bla noterade:

Håll i, globalisering och urbanisering måste vi alla förhålla oss till

Efterfrågan och behov hos brukare måste gå före politiska ambitioner

Utmaning att utbildning och jobbattraktion styrs mot kommande behov

Alla vill mer och strävar efter ett allt bättre liv

Fokusera på varför saker sker, varför det finns olika viljor. Sök lösningar.

Politiken är i en legitimitetskris, all politik handlar om människor

Se till att medborgarna förstår varför, vinn förtroende

Digitaliseringen är vår tids mest gigantiska omvälvning och berör allt och alla

Framtidsspaning och utmaningar; demografin, värderingar, autonomi

Rädsla och okunskap är vår tids största faror

 

Jag har torsdag-fredag deltagit i nätverksträff med kommunalråd och kommunchefer från Östergötland och norra småland. Förutom tid för många bra informella samtal, bland annat om Yxern med Linköpings KS ordförande Kristina Edlund, så delgavs vi två seminarier i temana att bli vuxen, professor Kerstin Johansson och arbetsmarknadens utmaningar, professor Karl Wennberg.

 

Jag har med mig nya kunskaper som ska lyftas in i mitt och andras arbete i Vimmerby kommun. Att mötas och få nya kunskaper och influenser är fantastiskt viktigt.

tisdag 13 september 2016

Framtidens skola planeras


Nuvarande Astrid Lindgrens skolas byggnad är i stort behov av renovering och upprustning. Men även om vi lägger stora belopp på skolan blir det en gammalmodig byggnad där dagens pedagogiska utmaningar har svårt att uppfyllas.

 

Därför vill vi inleda en bred och djup process för att hitta en optimal lösning för en framtida skola. Självklart ska miljö, hållbarhet, effektivitet, pedagogik, utrusning, placering och alla tänkbara aspekter vägas in. Det är också viktigt att de värden som Astrid Lindgren representerar framkommer i skolan.

 

En djup ekonomisk konsekvensanalys för såväl investeringen som den framtida driften måste till och kunna motivera satsningen. Också helheten för hela kommunens pedagogiska verksamhet ska vägas in.

 

Här följer M och S gemensamma pressmeddelande.

 

 

Vi planerar framtidens skola - medborgardialog blir en del av processen

 

Nu vill vi bygga en ny skola i Vimmerby tätort. Vi kommer starta medborgardialog för att få fram ett bra underlag som kan möta framtida pedagogiska utmaningar.

- Vi vet att det finns ett behov, men vi ska lyssna och börjar därför med ett blankt papper, säger Helen Nilsson (S) och Tomas Peterson (M).

 

Astrid Lindgrens skola är idag i behov av stora renoveringar. I budgeten för kommande år finns 40-45 miljoner avsatta för detta ändamål. Pengar som inte kommer skapa den pedagogiska miljö som det finns behov av. Marie Nicholson (M) säger:

-Vi tror helt enkelt inte att vi med dessa insatser får en skola som kan möte de framtida pedagogiska utmaningarna som vi står inför. De socialdemokratiska och moderata partigrupperna har nu under en tid fört ett resonemang om vad som behöver göras.

Slutsatsen är att starta en bred process som vi önskar leder till att en ny skola byggs.

-Vi vill nu ha en bred dialog med många grupper för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt om skolans utformning, innehåll och placering, säger Helen Nilsson (S). Det har länge funnits kritik gentemot de lokaler som idag finns i Astrid Lindgrens skola och som alla vet är det inte optimalt att renovera på gamla lokaler som inte är redo att möta framtida utmaningar.

 

Den gamla skolan tillsammans med Granen kan gå ut till försäljning. Antingen som en helhet eller var för sig. Vi vill ta in anbud för att se vilka idéer som finns kring detta attraktiva område i centrala Vimmerby.

-Självklart är en signal att det behövs mer boende för våra kommuninvånare säger Helen Nilsson (S).

 

-Vi ser här en möjlighet att kunna frigöra medel till att delfinansiera en ny skola, säger Tomas

Peterson (M), som samtidigt påpekar att finansiering och driftekonomi måste vara klargjort.

 

Målet är att en skola med en modern teknik som ger miljö- och klimatvinster och får ner

driftkostnaderna. Utifrån detta så vill vi också att skolan får så hög nyttjandegrad av lokalerna som är möjligt.

 

-Vi vill pröva på att ha en bred medborgardialog och också ta in forskningen för att hamna så rätt som möjligt, säger Peter Högberg (S). Genom att tillsätta en projektgrupp med processledare hoppas partierna att så många som möjligt kan ge inspel och med forskare få ta del av de senaste rönen hur en framtida skola bör utformas.

 

-Som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden känns det otroligt spännande att få vara med och leda en sådan här process, som jag tror är den första av detta slag i Vimmerby. En process där vi låter medborgarna vara en del i projektets inledning, säger Lis-Astrid Andersson (S).

 

Representant för Astrid Lindgrens familj är informerad och ser positivt på att namnet Astrid

Lindgrens skola följer med till en ny och modern skola där Astrid Lindgrens anda kan vara en vital del i verksamheten.

 

-Med dagens pressinformation så startar vi processen om en ny skola säger Tomas Peterson (M). Han säger vidare -att det är viktigt att lokalerna blir flexibla så vi inte bygger fast strukturer som intekan ändras över tid.

 

För mer information kontakta:

Helen Nilsson (S) 0492-76 90 86, Tomas Peterson (M) 0492 76 90 02

Lis-Astrid Andersson (S) 070- 216 97 71, Marie Nicholson (M) 072-319 65 33

fredag 9 september 2016

Dialog och möten


Denna vecka har präglats av majoritetsdiskussioner i olika utvecklingsfrågor, kommunstyrelsesammanträde och deltagande i kväll med Företagarna och kväll med Aktiespararna. Men veckans händelse i Vimmerby är nog besöket av fyra representanter från vår systerstad Mukono i Uganda. 

Det är lika fascinerande varje gång vi möts hur stort utbyte vi kan ha mellan ungdomar, näringsliv och demokratiutveckling även om vi har så olika förutsättningar. Våra gäster har fått se och lära mycket om oss i Vimmerby efter ett späckat program där många politiker och medarbetare deltagit på olika sätt. Tack Therese Jigsved, Peter Knutsson och Carina Johansson för er insats.

På kommunstyrelsens sammanträde i tisdags beslutade vi att lämna pappersrutinerna bakom oss och från årsskiftet hantera all dokumentation digitalt. Sparar tid och pengar för oss alla. Vi fortsätter också diskussionerna hur bredbandsutbyggnaden kan ske till alla hushåll och företag i kommunen.

Vi för positiva samtal med Astrid Lindgrens familj om utvecklingen på Näs och andra frågor i Vimmerby kommun. Att ha den dialogen fortlöpande är verkligen bra, och den kraft som Vimmerby får genom dialogen är mycket värdefull.

Inom kort kommer en medborgarenkät att skickas ut genom SCB för att vi ska få en bild av vad alla i kommunen tycker i olika frågor. Detta blir ett viktigt underlag för fortsatt utveckling i kommunen. Jag hoppas att alla som får enkäten på ett uppriktigt sätt besvarar den, det är för din egen framtids bästa.

fredag 2 september 2016

Eon ledningen och Yxern


Just tillbaka från ett möte mellan Eon, Kinda och Vimmerby kommuner för information och inspel kring den nya 130 kV ledningen som ska byggas mellan Vimmerby, via SödraVi, Gullringen , Horn och till Kisa.

Ledningen är en mycket viktig infrastrukturinvestering för alla berörda orter. Dagens elmatning till Södra Vi och Gullringen har nått kapacitetstaket och saknar alternativa matningsvägar. För att industrin ska kunna expandera, två av våra viktigaste företag ligger i dessa orter, och samhället kunna utvecklas liksom att en elektrifiering av Stångådalsbanan kräver en ny elförsörjning.

Alla har alla varit överens om behovet av en ny ledning men tvisten har stått om byggteknik och sträckning av ledningen. Vimmerby kommun har stöttat markägare med flera som önskat en nedgrävd ledning men nu är beslutet fastlagt att Eon får bygga en luftledning.

Kommunerna framförde framförallt tre viktiga medskick till Eon.

1.Bygg inte med kreosotimpregnerade stolpar. Kreosot är på väg att förbjudas inom EU och är ett mycket skadligt gift. Det finns alternativa material.

2. Bygg gärna med enstolpe konstruktion. Det ger längre avstånd mellan stolparna och medger en smalare ledningsgata. Nackdelen är att stolparna blir högre och syns längre.

3. Bygg ut och modernisera distributionsnäten runt den nya ledningen så hela anläggningen blir modern.

Eon önskar en fortsatt dialog och stor öppenhet till alla intressen kring den nya ledningen. Kommunerna bjuds in att delta i en referensgrupp där även LRF ska bjudas in.

Öppna informationsmöten ska hållas under hösten och kommunfullmäktige ska få information i januari. Det ska bli intressant att följa arbetet som planeras bli klart under 2019.

Sist men inte minst, ÄNTLIGEN ett beslut i rätt riktning för Yxern. Länsstyrelsen förbjuder regleringsföretaget att helt öppna luckorna och rus-tappa sjön. När nivån når 90,05 möh. Långt ifrån tillräckligt men åtminstone en ljuspunkt i den bedrövliga situation vi levt i sedan i våras.

torsdag 25 augusti 2016

Nu är vi igång


Nu har arbetsrutinerna kommit igång och de flesta är tillbaka på jobbet efter välbehövliga semestrar. Vi började veckan med en genomgång i den förstärkta kommunchefsgruppen om flyktingmottagandeläget i kommunen. Det är för närvarande lugnt och de turistboenden som i vintras var välbelagda har ännu inte upphandlats inför hösten av migrationsverket. Vi väntar intensivt på att Telia ska resa en mast i Locknevi så att avdelningen på Vimarhaga kan frigöras till äldreboende som planerats. Fortsatta möten under dagen med aktivitetskalender inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och Plandialog med Miljö-och Byggnadsnämnden. Ärenden som diskuteras är tex bostadsförsörjning, förskolesituationen, Näs, Industrimark/etableringar, Resecentrum, Granen detaljplan, AL-skolan renovering, ny lokalisering halkbana. Sena eftermiddagen går till inläsning och förberedelse inför kommunstyrelsens första sammanträde på tisdagen.

Skolorna startar också på måndagen. Det har varit en del turer kring skolskjutsar som också har diskuterats politiskt, inte minst hur Horn/Hycklinge ungdomar ska ta sig till Vimmerby gymnasium. Jag konstaterar att det saknas behöriga lärare på flera tjänster, att det är få nybörjare i flera landsortsskolor, att det är ökat elevantal i skolorna i staden.

Under tisdagens KS sammanträde beslutar vi bland annat tillföra Barn- och Utbildningsförvaltningen resurser för utökad matematikundervisning och välja Peter Fjällgård (V) och Ola Gustavsson (kd) till nya ersättare i arbetsutskottet.

Migrationsverket nye chef för norra Kalmar län, Cecilia Karlsson, besökte oss på onsdag eftermiddagen. Intressant information om den nya organisationen och hur man bedömer utvecklingen för asylsökande. Ett stort problem är de fortfarande långa handläggningstiderna av asylprövning som gör att man fortsatt behöver boenden, men antalet nyanlända anvisade till Kalmar län är lågt.

Torsdag möter vi revisorn som ska granska Kultur- och Fritidsverksamheten i kommunen. Vi har ett avstämningsmöte om läget i kommunen med vår ungdomshandläggare och polis. Vi har ett lugnt läge och även om villainbrotten var flera stycken i början av augusti så är det betydligt färre i år från årets början än motsvarande period 2015.

fredag 19 augusti 2016

Sommaren fortsätter i Vimmerby.


                                                  

Äntligen har vi fått lite regn i trakterna, skrev jag förra veckan. I går, torsdag 18/8, kom också en rotblöta på de flesta håll, den första på två månader. Många av våra gästande turister tycker nog inte som jag utan vill ha det soligt och varmt. Eller som Jocke Johansson uttryckte det när vi träffades igår ”idag blir inget besöksrekord i parken”. Men Jocke, Nils Nyman, kommunens stadsarkitekt Sara Dolk och jag hade ett givande samtal inför detaljplaneringen av de markområden kommunen kommer att överlåta till Stiftelsen på Näs. Det är viktigt att vi får en bild över hur vi bör tänka, det handlar om hur vi önskar stadens utveckling kanske 25 år framåt. Konstruktiva och positiva samtal där vi tillsammans lyfter idéer och lär känna varandras visioner på ett mycket utvecklande sätt.

Problematiken kring tappningen av Yxern ställs nu på sin spets. På de möten som arrangerats under torsdagseftermiddagen belyste kammarkollegiets Nils Leine den komplexa situationen med vattendomen och den som han menar allt för rigida hållning som regleringsföretaget tillämpar. Det är inte 1938års samhälle och natursyn som regleringen ska skötas efter idag utan man måste med det självkontrollansvar vi har i dagens Sverige ha mod att fatta rätt beslut utifrån dagens tillämpning och rättsmedvetande.

Nästa vecka är de flesta åter i tjänst efter välbehövliga semestrar och veckan inleds med en avstämning i olika akuta ärenden inom förvaltningar och kommunledning. Därefter har vi plandialog i aktuella planärenden där handläggare, ansvariga tjänstemän och politiken samråder om frågor i olika planärenden. Kommunstyrelsen samlas till första sammanträde efter sommaruppehåll på tisdag. Kallelsen med ärenden finns på kommunens hemsida.