fredag 21 april 2017

Kylslaget


Efter en kall och kylslagen påsk med snöfall har också denna vecka varit kylig med kalla nätter och blåst. Även arbetet med budget 2018 som vi nu är inne i kommer att kräva kyla och stora utmaningar från oss politiker och tjänstemän. I förra veckan ägnade vi två dagar till genomgång av förväntad utveckling av den kommunala servicen inom våra nämndsområden. Det kommer att krävas större ekonomiska tillskott än vi har utrymme för med nuvarande verksamhet och väntade förutsättningar i vår kommunala ekonomi. Vi behöver helt enkelt hitta effektiviseringar och fasa ut sådant som har lägst prioritet. Alternativet är höjda taxor och avgifter. Höjd kommunalskatt, när vi redan har länets högsta, är inte rimligt och lagen kräver att vi till hösten antar en budget som visar överskott.

Det är ett viktigt pussel vi har att lägga nu under kommande veckor för att ge de bästa förutsättningarna för våra verksamheter att ge den samhällsservice vi vill och som alla har rätt att förvänta sig, men som alla kanske inte blir helt nöjda med.

Det finns också många andra viljor och intressen om vägförbättringar, bredbandsutbyggnad, idrottsanläggningar, kommunikationer med mera som ska hanteras. Vi kommer att göra vårt bästa men sannolikt måste mycket vänta.

I veckan har vi också fått veta att det finns intressenter som gärna vill bygga bostäder i Vimmerby vilket välkomnas. Kommunens grupp som ser över våra tillgängliga byggbara tomter och gällande detaljplaner tar sig an uppgiften.

 

lördag 8 april 2017

Vecka 714

Den tragiska händelsen på fredagseftermiddagen i Stockholm kommenteras i särskilt inlägg.


Förra veckan avslutades med att Näs överlämnades till Astrid Lindgrens värld för få ny energi och fortsatt tillsammans med Vimmerby kommun utvecklas som ett kulturcentrum för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Min förhoppning är att vi tillsammans med landstinget kan etablera ett litterärt centrum i Vimmerby med lokalisering till Näs. Landstingets kulturnämnd har redan visat stort och positivt intresse för detta genom att utse Näs till en av länets kulturinstitutioner.

På tisdagen sammanträdde kommunstyrelsen och förutom behandling av kommunens bokslut för 2016 också samtalade med ungdomar som gav oss fyra viktiga områden man vill vi fördjupar oss i.

Först vill jag gratulera kommunens medborgare till att medverkat till ett starkt år 2016. Visst har det varit uppoffringar inom flera verksamheter men också flera glädjeämnen som inflyttning, företags-investeringar och ökad gemenskap. Men vi har fortsatt stora utmaningar i ökande önskemål om kommunal samhällsservice och stärkt infrastruktur.

Våra ungdomar skickade med som angeläget till oss i kommunen att återinföra PRAO (praktisk yrkesorientering), förse varje elev med en egen dator, renovera idrottshallen vid Vimarskolan och se till att fler bostäder byggs. Alla angelägna frågor som vi i politiken ska göra vårt bästa inom.

Jag och övriga deltagare fick på torsdagens pensionärsråd från omsorgspersonal veta hur vi i kommunen arbetar med att på bästa sätt ta emot personer som varit på sjukhusvård när de ska åter hem, liksom hur vi tar hand om personer och anhöriga vid livets slutskede. Mycket lärorikt och jag fick en stark känsla av trygghet för våra medarbetares kunnande och agerande i dessa situationer.

Under fredagen träffade Helen Nilsson, Erik Paulsson och jag kommunens revisorer för genomgång av 2016 års bokslut och årsredovisning. Vi fick beröm, vilket jag delar med mig till vår ekonomiavdelning, för allt siffermaterial och årets goda resultat, vilket jag delar med mig till alla medarbetare. Dock kan vi, särskilt inom mitt eget ansvarsområde kommunstyrelsen, bli bättre på att i text förklara olika avvikelser och händelser under året.

 

Varför ?


Vi behöver mer omtanke och respekt för varandra. Det är fasansfullt att ett illdåd som skedde i Stockholm i går sker. Jag frågar mig, vad vill man uppnå, vem lyssnar på en sådan handling, varför blev just några av mina medmänniskor drabbade ?

För mig är det obegripligt. Det ger mig bara mer kraft att verka för ett bättre och mer tillåtande samhälle där alla är välkomna och ska behandlas med omtanke och respekt. Jag vet inget bättre medel än dialog i demokratiska former, det är därför jag valt att vara politiskt engagerad.

Vårt samhälle och alla medborgare är värda demokrati.

fredag 31 mars 2017

Nödrop från Astrid Lindgrens Värld


Veckan inleddes med överläggningar om bostäder i Vimmerby stad och avslutas med ett nödrop från Astrid Lindgrens Värld som med ljus och lykta söker bostad för 30 medarbetare till sommaren. Eller till nöds, var kan man placera bostadspaviljonger? Har Du någon idé, maila Jocke Johansson på Astrid Lindgrens Värld  jocke.johansson@astridlindgrensvarld.se Vi kommer på måndag i det dialogmöte vi har inom samhällsbyggnad att djupdyka i vad vi från kommunen kan göra.

Bostadsfrågan är mycket viktig för kommunens framtid. Vi har många som söker bostad och vi måste alla hjälpas åt att söka lösningar så fler kan bo i Vimmerby kommun. Jag vet att flera kommuner är i samma situation som Vimmerby men vi har många goda förutsättningar för fler invånare i kommunen. Visst har vi just nu trångt i förskolorna, och så kommer det att bli i skolorna inom några år också. Men vi prioriterar detta mycket högt. Detaljplan för en ny förskola är beställd och majoriteten planerar för byggnation av en ny grundskola som får ersätta den nuvarande Astrid Lindgren skolan och fylla ett ökat behov av skollokaler. Vi vill ha en bred dialog om hur en ny skola ska utformas och kommer att bjuda in både framtidsforskare, utbildningsexpertis och byggare i dialogen. Var ska då en ny skola placeras? En fråga som har lite tid på sig att lösa. De överläggningar som pågår med kyrkan om mark norr om kohagen mot Krön kan ge ny mark att bygga på. Eller gärna någon privat aktör som både vill bygga och driva en skola i Vimmerby.

I dag, fredag 31 mars, har vi överlämnat Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs från kommunen till Astrid Lindgrens Värld. Ett överlämnande i stor optimism från alla parter som lovar gott för framtiden. Fastigheter, byggnader och mark går successivt över till Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. I morgon öppnar Näs för säsongen med tal av bland andra Nils Nyman och Jocke Johansson. Det ska bli mycket spännande att höra om de planer som nu finns för Näs.

 

fredag 24 mars 2017

Vatten, bara vanligt vatten


Förra veckan var jag inbjuden till ett inspirationsseminarium om resursen vatten i Kalmar. Man får sig en rejäl tankeställare när Linnéuniversitetets prorektor Catherine Legrand uppmanar till slutna vattensystem. Tänk bara på att man klarar det i en rymdstation att under många månader varken tillföra eller spilla bort en droppe vatten! Varför kan vi inte göra likadant på jorden?

Här i Vimmerby behöver vi väl inte bry oss, vi har ju gott om vatten. Riktigt så gott om har vi inte utan att vi måste tänka på att hushålla. Alla våra tre stora livsmedelsindustrier växer och utvecklas varvid behovet av vatten i produkter och till rengöring ökar kraftigt. Jättebra, men den vattenförsörjningsplan som är under framtagande blir allt mer väsentlig.

Den förstudie som nu håller på att tas fram om sjön Yxerns framtida vattenhushållning är också mycket viktig för kommunen. Olika intressen ska samsas om en resurs som är viktig för nya boendemiljöer i sjönära läge, för produktion av elkraft, för försörjning inom jord-, skogs- och besöksnäringar, för rekreation och fritid samt för natur, växt- och djurliv.

Det fattas regn. Det är oroande för grundvatten, sjöar och vattendrag liksom växtligheten att det inte kommer någon nämnvärd nederbörd. Jag vill uppmana alla att redan nu tänka på att det kan bli stor vattenbrist fram i sommar.

Det blir en solig och fin helg. Dags att ta fram trädgårdsmöblerna och sätta på våffeljärnen. På lördag kväll släcker vi ned för att uppmärksamma WWF Earth Hour. Senare på natten ställer vi fram klockan en timme för att möta sommartiden på söndag morgon.

 

torsdag 16 mars 2017

Krafttag för vårt gemensamma Vimmerby


I tisdags hade vi avstamp för budget 2018 i kommunstyrelsens arbetsutskott. Utgångsläget är med de bästa antaganden vi nu kan göra att det finns alltför lite resurser att satsa på utveckling och framtid. På en kostnadsvolym som närmar sig 1000 miljoner, eller en miljard, har vi det lilla utrymmet om ca 10 miljoner som inte är intecknat. Budgetarbetet måste inriktas på att omfördela resurser inom de befintliga dryga 900 miljonerna, dvs våga förändra. Eller ska vi nöja oss med att knappt kunna lägga någonting på utveckling? Eller ska vi höja skatten med 50 öre ytterligare och då kapa till kommunen 15 miljoner kronor från invånarna? Det här är den spännande utmaningen för oss i nämnderna och kommunledningen fram till midsommar då fullmäktige ska sätta ramarna för 2018.

Idag har vi samlats i ledningsgruppen för arbetet med den gemensamma framtiden för Vimmerby i projekt SLUS. Självklart menar vi med Vimmerby hela geografiska Vimmerby kommun och alla här boende och gästande oss. Vi var idag två företagare, två från föreningslivet, två viktiga medborgare, två tjänstemän och tre politiker från kommunen. Vi arbetade tillsammans i grupper igenom alla de goda synpunkter som kom in från dialogkvällen den 9 februari då ca 180 nyckelpersoner i Vimmerby träffades. En fantastisk mängd idéer som väl stödjer de sex olika prioriterade målområden vi börjar samla oss omkring för Vimmerbys framtid. 

Vimmerby andan                                                                                                                                 Alla vi som var med på kvällen den 9 februari har fått en positiv bild av hur viktig dialogen är, och att vi behöver dra åt samma håll. Vi börjar närma oss något vi saknat i Vimmerby och som vi måste bygga upp med tillit, respekt och förståelse och att vi är väldigt, väldigt många som vill varandras väl. En Vimmerby anda.  I en anda ligger inte bara att medverka och delta i dialog utan också att skaffa sig kunskap och insikt för att förstå och kunna framföra välgrundad åsikt. Många av oss måste ibland fatta snabba beslut, ofta då grundad på erfarenhet och snabbt insamlade uppgifter. Då gäller det att ha relevant erfarenhet och vara kritisk och ifrågasättande till de ofta sparsamma och tillrättalagda uppgifter som står till buds. I ett samhällsbygge blir beslutsprocessen en annan. Här samlas ett omfattande bakgrundsmaterial, görs analyser och konsekvensbedömningar utifrån regelverk och en välgörande demokratisk process. Underhand och efteråt arbetar en omfattande kontrollapparat som tillrättavisar när fel begåtts. I en anda förstår man olika roller och visar hänsyn till varandra. Det är den Vimmerby andan vi nu alla får vara med att forma.

fredag 10 mars 2017

Utveckling och tillväxt i Vimmerby

Vimmerby upplever nu en tillväxt som vi inte sett på årtionden. Industrin går bra, mycket bra, och söker arbetskraft. Besöksnäringen blomstrar och tror vi kommer få ännu en skjuts genom utvecklingen på Näs. Barnkullarna ökar och efterfrågan på förskoleplats och småningom behov av grundskolor är nästan övermäktig. Sjukvårdens framsteg och en allt bättre vård och omsorg gör att antalet äldre ökar och når högre ålder. Genom de tragiska förhållandena i många länder har ett stort antal människor begivit sig på flykt och många har valt att komma till Sverige, en del också till Vimmerby.

Allt detta är mycket positivt för Vimmerby och hela Sverige men innebär också stora utmaningar. Utmaningar för oss alla medborgare, från oss som ska erbjuda god och omfattande samhällsservice liksom för mången annan samhällsverksamhet som infrastruktur, markexploatering och byggande.

Vi måste hjälpas åt i samhällsbyggandet, det är inte bara ”dom där” som ska ordna allt, eller ”kom inte hit” – jag vill inte var med. Att utveckla, våga framtid och medverka innebär alltid att man ställs inför valsituationer. Val där ett stort pussel med mängder av faktorer ska vägas med varandra, ibland mot varandra, och som är roligt och fantastiskt spännande att få vara med i. Vimmerbys värdeord Mod Fantasi Ansvar är så väl passande just nu. Just för framtidsfolket som törs överbrygga hoten och vågar ta möjligheterna i besittning.

Välkommen till samhällsbygget - Din och min framtid, men framförallt som Astrid Lindgren skulle sagt ”barnas framtid”. Hjälp till i framtidsbygget, stå inte bara kvar där i nuet.


fredag 3 mars 2017

Ett framtidsbeslut för Näs och hela Vimmerby


Först vill jag beklaga den röriga sifferuppställning det blev i förra veckans inlägg över uteblivna järnvägssatsningar. Jag vågar inte göra att nytt försök eftersom kopieringar mellan olika program ”får sitt eget liv”. Vill du ha uppställningen så maila mig så skickar jag den.


I måndags hade vi årets andra kommunfullmäktige sammanträde och där fattades beslut att godkänna de tolv avtalen som ingåtts angående Näs framtid. Huvuddragen i uppgörelsen är:

All egendom vid Näs, förutom Barndomshemmet som ägs av tre av Astrid Lindgrens syskonbarn samt boksamlingar och enklare inventarier, överlåts till Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Stiftelsen är ideell och har stiftats av Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens värld gemensamt. Vimmerby kommun överlåter också den öppna mark i Kohagsområdet som tidigare utlovats Astrid Lindgren att den inte ska exploateras, till stiftelsen. Dessa överlåtelser ger en garanti för att Näs och Kohagen förblir egendom bevarat i syfte att främja framtida Astrid Lindgren miljöer.

Vimmerby kommunkoncern överlåter hela bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB till Astrid Lindgrens Värld för 1 kr med en förskotterad underskottstäckning om 3 mnkr för år 2017. Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs har en låneförpliktelse om 14,5 mnkr som Vimmerby kommunkoncern befrias från. Kommunen får styrelseplats i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs och Astrid Lindgrens värld och kommer därmed att medverka i den framtida utvecklingen.

Avsikten är också att en fortsatt gemensam kulturutveckling av Näs mellan kommunen och Astrid Lindgrens värld ska ske, där nu tack vare den här uppgörelsen möjlighet öppnas för regionala och statliga ekonomiska stöd.

Jag är övertygad om att denna uppgörelse kommer att få stor betydelse för en framtida positiv utveckling av Näs och hela Vimmerby kommun.

fredag 24 februari 2017

Mer järnväg och bostäder
Så här såg Trafikverkets egen prioritering av de ”försvunna” 304,7 miljoner kronor ut som avsåg Regeringens glesbygdssatsning:

Objekt            mkr, år           2016       2017      2018      2019    totalt                   Spårbyte Hultsfred-Berga     30,0       10,0        79,0       78,4    197,4                  Opphem mosse, föstärkning    3,0       13,0                                  16,0                    Kisaån, byte broöverbyggnad  0,3         4,7                                    5,0                         Silverån, byte broöverb.           0,3         7,7                                    8,0                     Kinda Kanal, byte broöverb.    0,4         7,6                                    8,0                  Brokind banförstärkning          0,5         4,3                                    4,8                   Stångån upprustning                 3,0                                                  3,0                Spårbyte Linköping-Hjulsbro   8,0       25,0                                  33,0         Betongsliprar vissa bandelar   29,5                                                29,5

Summa                                       75,0      72,3      79,0       78,4    304,7

Det är klart man blir upprörd när ett villkor för Vimmerbys, och hela norra Kalmar läns liksom södra Östergötlands framtid ligger i en utomordentlig infrastruktur. Dessa 304,7 mkr har Trafikverket lagt på andra banor. Vägar är jätteviktigt. Men när Trafikverket aviserar att hela riksvägnätet i en stor omkrets runt Vimmerby, som inte är mittseparerat, ska få 80 km/tim som högsta tillåtna hastighet då KRÄVS en anständig järnväg som  kan trafikeras i 160 km/tim. Då blir vi en integrerad del i en region som kan erbjuda gemensam variationsrik arbetsmarknad, universitet och högklassig specialistsjukvård liksom ett rikt kulturutbud. Vårt erbjudande är fantastiska boende- och rekreationsmiljöer och arbetstillfällen i en välmående och växande industri. Så vill jag att vi ges förutsättning att utvecklas.

I veckan har boendefrågan kommit i medias fokus. För mig har den alltid varit i fokus. Ett samhälle utvecklas av de som bor och verkar där, det är dom som skapar och tryggar välfärden tillsammans med näringsliv, föreningsliv och alla resurser vi förfogar över. Vi behöver fler bostäder och därför beslutades i måndags att bilda en bostadsstrategigrupp för at ta ett helhetsgrepp om bostadsförsörjning, tomter, planer osv. Främst i Vimmerby stad, men också i hela kommunen. Vimarhem ska delta i gruppen. Vi har flera heta kontakter med privata byggföretag som är intresserade att investera i Vimmerby. Jag tror det är den snabbaste vägen att få nybyggnation. En bostadsförsörjningsplan för kommunen är sedan i höstas under framtagande och planeras redovisas för antagande till kommunstyrelsen i april.

fredag 17 februari 2017

Jag kan inte låta bli att


förvånas över regionrådet Göran Gunnarssons inställning till Stångådals- och Tjustbanorna. Har kompassnålen helt svängt fel? Borde inte han som centerpartist i högsta grad förespråka bygdens framtidsmöjligheter och överlevnadsvillkor. Det räcker inte att ha kvar lanthandlare och bensinmackar för att möta framtiden och få en god utveckling i södra Östergötland och nordöstra Småland.

Vi måste få en bra infrastruktur, en utomordentlig infrastruktur. Det handlar om en regional järnväg med hög prestanda. Det handlar om fiber och bredband. Det handlar om ett utbyggt och underhållet vägnät. Jag är övertygad om att vår framtid ligger i att lyckas i dessa satsningar och det gör mig då så besviken när motståndet reses från vad jag trodde kompis i Region Östergötland (”för dyrt att satsa på Stångådalsbanan”), Trafikverket (”folkvalda ska inte klaga på Trafikverkets agerande”) och Telia/Scanova (”snart klipper vi ned koppartrådarna”).

För övrigt läs gärna debattartikeln ”Bygg gärna – men inte här på min bakgård” publicerad i veckans Dagens Samhälle. Här är länken:

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/bygg-gaerna-men-inte-hos-mig-31484

fredag 10 februari 2017

Dialog och verklighet


I strävan att nå ett ökat förtroende och bättre samtalsklimat liksom se hur starkt vi påverkas av omvärlden som tränger sig på i snabb takt genomfördes i torsdags kväll ett av de viktigaste samhällsmötena i Vimmerby på länge. Vi var närmare 200 deltagare som lyssnade till freds- och konfliktforskare Hans Abrahamsson som gjorde en omtumlande samhälls- och omvärldsanalys.

De stora oundvikliga trenderna som kommer över oss med full kraft kan skrivas GUD. Globalisering, Urbanisering, Digitalisering. Urbaniseringen har pågått i långa tider. Folket som i hög grad levde på landsbygden, levde gott när inte missväxt slog till. När industrialiseringen kom blev urbaniseringen allt kraftigare och idag går den inte att hejda. Ungdomen, nyanlända och de som söker utveckling söker sig till större samhällen. Där finns utbud, utbildning, jobb och den bästa samhällsservicen från skola till sjukvård. Vad kan Vimmerby konkurrera med? Natur, gemenskap, samhörighet men det räcker inte, vi kräver mer, inte minst samhällsservice. Folket på landsbygden tycker sig inte längre ha det så bra, vi har inte ens en simhall i Vimmerby, hur ska det gå? Men vi har riktigt duktiga företagare och fantastisk samhörighet i föreningsliv men kittet är svagt – när vi söker dialog vänds det lätt till konflikt. Vi saknar också den viktiga länken till städernas service och utbud, nämligen bekväm, snabb och tillförlitlig kommunikation. Det är därför en uppgraderad järnväg är så viktig.

Globaliseringen är fantastisk. Den ger oss möjlighet till en veckas semester på fjärran orter, få varor på butikshyllorna från jordens alla hörn, utbyte av kunskap och produkter. Men kräver också respekt och tolerans för andra kulturer. Vi måste hejda kedjan att okunskap leder till missförstånd som leder till misstroende som leder till fruktan som leder till aggression. Förstå din granne, respektera hans sätt, han är dig olik. Tack och lov, det är just olikhet som för samhället framåt.

Digitaliseringen. Ja nu sitter jag vid min PC och skriver dessa rader, strax kan alla i hela världen som har tillgång till internet läsa vad jag skrivit. En revolution utan dess like. Många jobb och kunskap kommer att utvecklas mot digitala lösningar. Men det kan inte samhällsservicen, att laga maten, bädda sängen eller visa omsorg till de som behöver.

Jag gillar framtiden, dialogen och att med respekt och tillit se alla växa. Jag har i veckan upplevt att detta kan fungera i möte om framtidens Näs medan det varit knepigare om boende och förskola i ett växande Vimmerby.

fredag 3 februari 2017

Vilken härlig vecka det varit

Media har varit full av nyheter om framgångsrikt företagande i vår och grann-kommunerna. Det är bara att gratulera våra större företag Ljunghäll, V-Tab, BoKlok, Åbro och Arla som har framgångar och växer i Vimmerby kommun. I grannkom-munerna läser vi glada nyheter om bland andra Hjältevadshus och Leiab.Vi har också läst om Alva Svensson från Rumskulla som når strålande resultat i bågskytte i unga år – vad kan inte detta bli i framtiden. Grattis Alva.

I måndags hade kommunfullmäktige årets första sammanträde där vi bland annat fick information om Campus Vimmerby av chefen Marie-Louise Johansson. Möjligheten till högskoleutbildningar på distans som kan fås i Vimmerby är en viktig tillgång för framtiden. Vi antog en nyupprättad Risk- och sårbarhetsanalys för Vimmerby kommun. Analysen som är på 45 sidor med en vacker vy över Tuna Gård på framsidan, finns i sin helhet att hitta på kommunenens hemsida. Sök på KF handlingarna 170130.

Itsam direktionsmöte och KSAU i tisdags. Ny förbundsdirektör ska rekryteras till Itsam. Beredning av ärenden som kommer till kommunstyrelsen nu på tisdag. Kommande tisdags ärendelista för kommunstyrelsen finns på kommunens hemsida.

Onsdag kväll landsbygdsråd. Det är verkligen trevligt att få del av den entusiasm och drivkraft som finns i våra kommundelar i frågan om utbyggnad av bredband. Jag är imponerad över alla eldsjälars ideella insatser, som tex att man i den nybildade fiberföreningen Anen-Yxern på kort tid mobiliserat och får mer än 90% av alla boende att visa positivt intresse för bredbandsanslutning. Vi får hoppas staten nu lever upp till sina löften om mer pengar till detta ändamål.

I dag har vi haft en intressant förmiddag med seminarium och grupparbeten om att stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft genom socialt kapital. Chefer i kommunen och de kommunala bolagen har tillsammans med kommunstyrelsen deltagit. Det handlar mycket om att skapa en vi-anda med tillit, respekt, förtroende och att själv bidra med engagemang och positivt förhållningssätt.

Nästa vecka samlas cirka 200 nyckelpersoner till ett strategimöte för att i olika forum medverka till att stärka vår gemensamma attraktionskraft.

 

lördag 28 januari 2017

2000 i lön och 12 timmar arbetspass


är verkligheten i General Motors och andra bilfabrikanters fabriker i Mexico rapporteras i lunchekot. Då är arbetsvillkoren verkligen goda i Sveriges kommuner. Man blir förvånad över hur en del partier populistiskt ena dagen föreslår att alla jobb ska vara heltid, dvs ett sextimmars jobb (75%) är ett gissel. Nästa dag går man lika populistiskt ut med att föreslå sextimmars arbetsdag med bibehållen lön. Var finns realismen i ett sådant förslag? Var finns de mer än 300 nya medarbetarna som behövs och var finns de ca 150 miljoner kronorna som skulle bli den årliga kostnadsökningen? Antingen ryker varannan skola, försämras äldreomsorgen kraftigt och förlängs kommunala handläggningstider till flera år eller så höjs kommunalskatten med ca 8 kronor. Jag tar mig för pannan.

Jag var igår i Västervik och fick då klart för mig hur viktigt hemspråkskunskap är för att alla nyanlända ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap. Självklart är det viktigt att lära sig svenska, men att ta in nya kunskaper med svåra termer på ett språk man inte förstår är inte möjligt, därför måste skolan också undervisa på hemspråket för bästa möjliga lärande. Något parti tycker hemkunskapsundervisning ska läggas ner.

I dag har jag varit på ett gemensamt möte inom Rotary där vi fick inblick i projekt som genomförts med stöd från arbetsförmedling, länsstyrelse och andra intressenter i Linköping/Norrköping och även Kalmar, för att som mentorer medverka till att nyanlända med goda arbetsförutsättningar snabbt får kontakt in i arbetslivet. Projektet har varit framgångsrikt och jag hoppas att Vimmerbyklubbarna i samverkan med Hultsfredsklubben, som också var representerad, kan genomföra liknande projekt framöver.

Under veckan har vi med stora steg fört frågan om vårt egna organiserande av it frågor inom kommunen liksom framtiden för Näs framåt. Jag återkommer med mer information framöver.

fredag 20 januari 2017

Inte en spänn ...


föreslår Transportstyrelsen i den kommande tioårsplanen för investeringar i järnvägar hamnar i Kalmar län! Det är klart jag är upprörd, det är katastrof.

Vad ska man med en landsbygdskommitté till om man två veckor efter deras rapport som bl a efterlyser rättvisare infrastruktursatsningar mellan storstad och landsbygd lägger förslag som är tvärt emot. Kommittén har haft kommunalrådet Johan Persson (s) från Kalmar som ordförande och det var kanske den ynnest som Kalmar län fick, att leda en utredning, men inga pengar.

Så här har kommittén skrivit

- Vi kan inte acceptera att befolkningen i landsbygderna upplever att samhället överger dem och att det sker en fortsatt tudelning av Sverige. Vi behöver en sammanhållen politik för att ta tillvara de resurser som finns i landsbygderna och säkerställa att det är möjligt att arbeta, bo och leva i hela landet, fortsätter kommitténs ordförande Johan Persson.

Människor som verkar och bor i landsbygderna bidrar till vårt gemensamma samhällsbygge och har rätt till goda levnadsvillkor. Vår mest grundläggande utgångspunkt är att landsbygderna ska ges samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av vårt land och ge dem som arbetar och bor i landsbygderna likvärdiga förutsättningar till ett gott liv

I vårt arbete med att utforma en sammanhållen politik för landsbygdernas utveckling har vi utgått från tre övergripande perspektiv:

  • Likvärdiga förutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och leva i landsbygderna.
  • Öka landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning på ett långsiktigt hållbart sätt.
  • Öka landsbygdernas möjligheter att bidra till en positiv utveckling av samhällsekonomin.

Behovet av investeringar inom samtliga transportslag överstiger i dag de ekonomiska ramarna. För de investeringar som ändå görs genomförs sällan kalkyler av investeringens regionala konsekvenser, trots att samma transportinvestering kan ha helt olika effekter beroende på var den genomförs.

Mål

Kommittén har formulerat två mål för detta område:

Hela landet drar nytta av digitaliseringens möjligheter.

En infrastruktur som säkerställer person- och godstransporter till medborgarna och näringslivet i landsbygderna.

Nu måste Regering och Riksdag ge de statliga verken raka och bestämda direktiv och också se till att de är finansierade och genomförs.

fredag 13 januari 2017

KS, utbildning och positiv arbetsmarknad


I tisdags hade kommunstyrelsen (KS) sitt första sammanträde för året. En viktig genomgång och rapportering från utvecklingsavdelningen inledde sammanträdet. Inom avdelningen som leds av Patrik Kinnbom finns näringslivsenhet, kulturenheten och fritidsenheten. Kultur och fritidsenheten kom in i KS ansvarsområde från 2016-02-01. Från näringslivsutveckling rapporterades om pågående arbetet inom av Tillväxtverket delfinansierat projekt social lokal utvecklings strategi, arbetet med företagsbesök och investeringsprojekt fiber på södra industriområdet och industriområde Ceos.

Kulturenheten rapporterade om bland annat biblioteksverksamheten samt fritidsenheten om pågående aktiviteter inom mötesplats Fabriken och kulturskolan. En rapport om barnkonventionsarbetet lämnades också.

Kommunstyrelsen behandlade sedan ärenden som motion om utveckling av dansen som delvis föreslås bifallas, motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi som föreslås avslås då det avser genomfartsvägen där Trafikverket ansvarar, motion om gång- cykelväg i Frödinge som föreslås bifallas. Ett medborgarförslag om utökad gatubelysning vid Brunnsparken i Södra Vi föreslås också bifallas.

 

På onsdagen deltog jag i en lärorik utbildning om effektivisering av ärendehantering i kommunen för politiker och tjänstemän. Frågor om roller, ansvar, beslutsförhet, uppföljning med mera behandlades. Några viktiga statement tycker jag var:

  • Det räcker inte med att få vetskap och upplysning om förhållanden utan det måste också tas konsekvenser och ageras.
  • De förtroendevaldas huvuduppgift är VAD som, och tjänstemännens är HUR det, ska ske i kommunen. Framgång kommer ur tillit, respekt och samsyn. Uppdraget är att bygga med framsynthet inte rasera eller agera trångsynt.
  • Den politiska processen handlar nästan enbart om att prioritera mellan olika önskemål, behov och krav. Utifrån lag och förordning sker sedan prioritering med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade nämnds- och övergripande mål samt det allra viktigast styrdokumentet den fastlagda budgeten. Avvägning och helhetssyn är ett måste.
  • De kommunala bolagen är en del i kommunen som har sin roll utifrån fullmäktiges fastställda mål, kommunens ekonomiska förutsättning och de direktiv och gemensamma styrdokument fullmäktige fastlagt.   

 

Veckan har just avslutats med en information och prognos om arbetsmarknaden i kommunen för 2017. En positiv bild med förväntat fler jobb både inom industri och offentlig sektor. Dock med utmaningar om att finna rätt utbildad och i övrigt lämpad arbetskraft till jobben. Arbetsförmedlingen har ett bra arbetssätt i samverkan med kommun och näringsliv som är positivt.

 

lördag 7 januari 2017

En kort vecka men ändå händelserik


Måndag möte med samhällsbyggnadsavdelningen där frågor om pågående detaljplaner, bostadsbyggande, mark och fastighetsfrågor togs upp. Det är en hel del på gång i Vimmerby men mycket tar behövlig tid.

Onsdag möte om vårt internationella samarbete med staden Mukono i Uganda. Kommunen får statliga pengar genom SIDA för medverkan i demokrati-uppbyggnad. Även deltagare från länsbiblioteket i Kalmar och Kinda kommun medverkade och berättade om sina pågående projekt i Uganda och Kenya.

I onsdags presenterades landsbygdskommitténs slutbetänkande om en sammanhållen landsbygdsutveckling. Av det jag tagit del av ser jag att många förslag riktas mot norrländska glesbygdskommuner och större regionstäder som kan bli föremål för utlokalisering. Jag ser hellre att man försöker behålla den statliga samhällsservice som arbetsförmedling, försäkringskassa och många andra funktioner som hela tiden försvinner från landsbygden. En av de mest centrala områdena är infrastruktur och här anges ambitioner utan några medel. Det är bra att hela Sverige ska digitaliseras, men börja med att stoppa Telia från att riva de befintliga kopparnäten innan det nya är på plasts. Se till att vi får tillbaka ett postväsende som går att lita på och framförallt måste det finnas förutsättningar att effektivt transportera människor och gods på vägar och järnvägar också i norra Kalmar län.