fredag 8 december 2017

Sänkt skatt 2019


Kommunens uppgifter är att på demokratisk grund (röstberättigade medlemmar utser folkvald församling, kommunfullmäktige) med rättande efter lokaliseringsprincipen (att handha angelägenheter inom kommunens geografiska gränser, undantag finns) och likställighetsprincipen (alla ska behandlas lika, undantag finns) utöva och tillhandahålla:

Myndighetsutövning

Välfärdstjänster

Samhällsutveckling

Med den goda utveckling vi har i kommunens ekonomi och de verksamhetsförändringar som genomförs med bibehållen god service finns det utrymme för sänkt kommunalskatt redan 2019. Självklart bidrar också den starka utvecklingen och investeringsvilja vi ser i näringslivet liksom det intresse det finns att bygga och bosätta sig i kommunen till att möjliggöra för lägre skatt.

Enligt kommunallagen har kommunen rätt att ta ut skatt för skötsel av sina uppgifter men ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Därför kräver lagen att kommunens förtroendevalda (Kommunfullmäktige) ska besluta om en budget för varje år och där ange mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. I budgeten ska också skattesatsen anges.

Skattesatsen 22:36, högst i Småland och Öland, ligger kvar 2018, men jag kommer att verka för att den kan sänkas 2019 och reduceras med minst 50 öre under kommande mandatperiod. Det är få reformer som är så samhällsvälgörande som att stärka ekonomin hos medborgarna genom att själva få disponera sin inkomst.

Avslutningsvis vill jag gratulera Gullringen, Skanska och Bo Klok, liksom hela Vimmerby kommun och vår region till ytterligare en stor satsning i husproduktionen.

fredag 1 december 2017

Budget 2018 anförande


Mod, ansvar, fantasi våra tre värdeord som såväl beskriver hanteringen av kommunens ekonomi de närmast gångna åren och präglar också budget 2018 och planåren 2019-2020.

Efter den genomlysning Sveriges Kommuner och Landstings analytiker presenterade hösten 2014 som visade att vi hade ca 50 mnkr för höga verksamhetskostnader jämfört med jämförbara kommuner, formade vi en ny majoritet M+S med den högsta prioriteringen att få kommunens ekonomi i balans. Vi är på mycket god väg då kostnaderna nu närmat sig de jämförbara kommunerna och investeringarna bantats rejält.

Samtidigt har omvärlden förbättrats med ett starkt näringsliv, låg arbetslöshet, låga räntor och ökande befolkning. Vi är därför nu redo för en ny fas med ansvarsfulla satsningar i välfärden, både i verksamhet och investeringar. Med en genomtänkt budget som vi nu presenterar ökas servicen till medborgare och skapas förutsättningar för tillväxt och utveckling. Samtidigt fortsätter vi städa i balansräkningen så våra tillgångar har en riktig värdering och fortsätter vi också amortera våra lån. Kort sagt ansvarstagande kryddat med mod och fantasi.

Vi vill tillföra kommunstyrelsen 6,1 mnkr för utveckling, exploatering av bostads- och industrimark liksom underhåll av fastigheter. Vi vill medverka till föreningslivet genom högre budget.

Barn- och utbildningsnämnden vill vi förstärka med hela 15,5 mnkr som främst går till utökad och stärkt förskoleverksamhet.

Socialnämnden förstärks med 12,0 mnkr som bland annat går till hemtjänst och nya digitala trygghetslarm.

Vi fortsätter ge sedan tidigare beslutade resurser för att minska sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön.

Investeringsramen ökas kraftigt till 56,2 mnkr och inrymmer bland annat:
Fordon till räddningstjänsten 11,5 mnkr                                                                 Exploatering av Nossenområdet 3,8 mnkr                                                     Byggnadsinvesteringar i Astrid Lindgren skolan, gymnasieskolan och brandstation 9,2 mnkr Asfaltering gator och vägar  3,0 mnkr

Vi ska också besluta om tre finansiella mål.                                                                           1. Ett resultat på 2% av skatter och generella statsbidrag.                                                      2. Amortera lån med minst 16 mnkr.                                                                                       3. Att självfinansiera investeringarna till 100%.

Med vårt budgetförslag klarar vi målen för 2018.

Skattesatsen 22:36 föreslås ligga kvar 2018, men jag kommer att verka för att den kan sänkas 2019 och reduceras med minst 50 öre under kommande mandatperiod. Det är få reformer som är så samhällsvälgörande som att stärka ekonomin hos medborgarna genom att själva få disponera sin lön.

Det är också glädjande att följa alla de initiativ i investeringar, företaqsamhet, gröna näringar och föreningsliv som sker i samhället runt om i vår kommun.

Förutsättningarna har förbättrats sedan vi påbörjade budgetarbetet i februari och vi kan därför med ansvar föreslå fullmäktige att ställa sig bakom föreliggande budgetförslag.